Změna Všeobecných podmínek PREmobil od 1. 2. 2016

Od 1. 2. 2016 dochází v souvislosti s legislativní změnou k úpravě článku 11 Všeobecných podmínek PREmobil.

Stávající znění:

11. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem s vyloučením kolizních norem. Smlouva je uzavřena podle občanského zákoníku v platném znění.

O sporech mezi Vámi a Operátorem rozhoduje soud, přičemž v některých případech je dána
i pravomoc Českému telekomunikačnímu úřadu. Spory týkající se Smlouvy nelze řešit mimo soudní nebo správní řízení.

Je nahrazeno novým zněním:

11. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem s vyloučením kolizních norem. Smlouva je uzavřena podle občanského zákoníku v platném znění.

O sporech mezi Vámi a Operátorem rozhoduje soud, přičemž v některých případech je dána
i pravomoc Českému telekomunikačnímu úřadu.

Účastníci, kteří uzavřeli Smlouvu v postavení spotřebitele, mohou v souladu se zákonem
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, řešit spory vyplývající ze Smlouvy i mimosoudně, a to
v případě sporu týkajícího se služeb elektronických komunikací u Českého telekomunikačního úřadu (www.ctu.cz),v případě sporu týkajícího se poskytování finančních služeb u Finančního arbitra (www.finarbitr.cz) a v případě ostatních sporů pak u České obchodní inspekce (www.coi.cz).

Co přesně tato změna článku 11 znamená?

O případných sporech mezi zákazníkem a operátorem rozhoduje klasicky soud, v některých případech to může být i Český telekomunikační úřad. Zákazník v pozici spotřebitele může navíc podle zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, řešit spory ohledně své smlouvy i mimosoudně. Konkrétně by se spor řešil následovně:

  • Pokud by šlo o spor kvůli službám elektronických komunikací (tedy spory týkající se standardního volání, SMS zpráv atp.), řeší to Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz).
  • Případné spory kvůli finančním službám má na starosti Finanční arbitr (www.finarbitr.cz).
  • Všechny ostatní spory pak řeší Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Úplné znění Všeobecných podmínek PREmobil naleznete v Dokumentech ke stažení.