Vysvětlení faktury

Pro zobrazení požadované vysvětlivky klikněte na potřebný řádek nebo číslo u řádku.

45

Celkem

Položka uvádí výslednou fakturovanou částku v CZK, která se vypočítává jako rozdíl celkové částky fakturované za dodávku od obchodníka s elektřinou a za regulované služby od ostatních poskytovatelů na straně jedné a zaplacených záloh včetně DPH na straně druhé (řádky 36 + 37, sloupec Celkem).

10

Celkem po zúčtování záloh

Tato položka uvádí rozdíl mezi řádkem 8 (Elektřina a regulované služby) a řádkem 9 (Zúčtované zálohy).

38

Činnosti OTE

Tento poplatek odráží náklady společnosti Operátor trhu s elektřinou, a. s., (dále jen OTE), která trh s elektřinou v ČR organizuje. Poplatek závisí na množství elektřiny dodané zákazníkům do odběrných míst. Cenu za činnost OTE reguluje stát a její výši pevně stanovuje Energetický regulační úřad. Její jednotková cena se uvádí v CZK/kWh. Je odvozena od ceny stanovené v CZK/MWh, a proto může mít až pět desetinných míst. Sloupec Celkem CZK obsahuje výsledné částky po ocenění produktů zaokrouhlené na dvě desetinná místa. Ceny a vypočtené částky jsou uvedeny bez DPH. 

30

Daň z elektřiny

Dodaná elektřina je zatížena daní z elektřiny dle části 47., zákona č. 261/2007 Sb., zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů v platném znění. Dle uvedeného zákona vzniká konečnému zákazníkovi povinnost daň přiznat a zaplatit. Výjimku tvoří případy, kdy je dodaná elektřina od této daně osvobozena.

5

Datum splatnosti – uvádí se v případě nedoplatku

Splatnost nedoplatku z faktury je běžně stanovena podle platebních podmínek ze smlouvy, zpravidla na 17 kalendářních dnů od data vystavení faktury. Připadne-li 17. den na den pracovního volna či svátek, posouvá se splatnost faktury na nejbližší následující pracovní den. Stejným způsobem je stanovena i splatnost první zálohy. Pokud zálohy za elektřinu hradíte inkasem s pevným dnem splatnosti z bankovního účtu, bereme toto datum jako záruku stejného termínu splatnosti každý měsíc. Zbývá-li od data vystavení faktury do pevně stanoveného dne inkasa méně než 17 dnů, přesouvá se splatnost faktury až na pevně stanovený den v následujícím měsíci.

2

Datum vystavení

Datum vystavení označuje termín, kdy jsme na základě zjištěné spotřeby vypočetli množství a cenu odebrané elektřiny a vystavili fakturu. 

35

Distribuční služby PREdistribuce, a. s.

Položka uvádí součet fakturovaných složek spojených s dodávkou elektřiny prostřednictvím distribuční soustavy (řádky 28 + 29). Ve vyúčtování zákazníkům připojeným k sítím nízkého napětí musí být tato položka vyčíslena samostatně. Ceny a vypočtené částky jsou uvedeny bez DPH.

33

Distribuované množství

Distributor elektřiny v místě odběru účtuje použití distribučních zařízení a sítí. Cena je regulovaná státem a její výši pevně stanovuje Energetický regulační úřad. Cena za distribuci elektřiny je uvedena v CZK/kWh, což znamená, že závisí na množství skutečně odebrané elektřiny, a podle zvolené sazby se může skládat z více složek. Jednotková cena je odvozena od ceny stanovené v CZK/MWh, a proto může mít až pět desetinných míst. Sloupec Celkem CZK obsahuje výsledné částky po ocenění produktů zaokrouhlené na dvě desetinná místa. Ceny a částky jsou uvedeny bez DPH.

6

Doporučené datum úhrady – uvádí se v případě nedoplatku

Datum doporučené úhrady je stanoveno tři dny před datem splatnosti a je upozorněním pro zákazníka, kdy nejpozději má zaplatit, aby dodržel termín splatnosti.

22

DPH CZK

Položka uvádí celkovou DPH a je součtem dílčích DPH (tabulka Daňový přehled v části B – položka 44).

44

DPH CZK

Položka uvádí celkovou DPH a je součtem dílčích DPH (řádky 41 + 42, sloupec DPH CZK).

20

DUZP

DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) je datum skutečného zjištění spotřeby, tj. datum výpočtu množství a ceny elektřiny či jiných produktů. Stanovení DUZP je upraveno podnikovou normou. Daňový doklad vydáváme plátcům DPH v souladu se zákonem o DPH. Pokud jste v zákonném termínu neobdrželi daňový doklad (k poukázané platbě), je velmi pravděpodobné, že Vaše společnost není vedena v naší databázi plátců DPH. Sdělte nám prosím své DIČ, abychom Vám mohli zajistit vystavování daňových dokladů.

24

EAN OPM

Jednoznačný číselný identifikátor odběrného předávacího místa platný pro ČR.

8

Elektřina a regulované služby

Podle energetické legislativy ČR (zákon č. 458/2000 Sb.) musí být na faktuře za elektřinu ve vyúčtování spotřeby samostatně rozepsány údaje o fakturaci silové elektřiny a regulovaných službách. Vyúčtování spotřeby elektřiny je podrobně uvedeno na další straně této faktury. Řádek Elektřina a regulované služby uvádí součet silové elektřiny a regulovaných služeb včetně DPH (na základě hodnot z tabulky Daňový přehled – řádek 36). Jedná se o výslednou fakturovanou částku. 

41

Elektřina a regulované služby celkem

Sloupec Základ DPH CZK přináší součet všech fakturovaných složek spojených s dodávkou od obchodníka s elektřinou (řádek 32) a od poskytovatelů státem regulovaných služeb spojených s dodávkou elektřiny (řádek 39). Ve sloupci Celkem je uvedena výsledná cena dodávky silové elektřiny a regulovaných služeb včetně DPH.

40

Elektřina a regulované služby celkem bez DPH

Položka uvádí celkovou částku za dodávku od obchodníka s elektřinou a za regulované služby od ostatních poskytovatelů služeb (řádky 32 + 39).

31

El. osvobozená od daně z titulu použití

Uvádí se, pokud dodaná elektřina je osvobozená od daně z elektřiny dle § 8, části 47., zákona č. 261/2007 Sb., zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů v platném znění.

3

Fakturační období

Jde o období mezi dvěma odečty elektroměru v příslušném odběrném místě. Pokud bylo v odběrném místě provedeno více odečtů, fakturační období zahrnuje interval od nejstaršího do nejnovějšího odečtu.

12

Haléřové vyrovnání

Haléřové vyrovnání matematicky zaokrouhlí fakturovanou částku na hodnotu odpovídající nejmenší platné minci (1 CZK), tedy na celé koruny.

34

Hlavní jistič / Plat za příkon

Poplatek za použití místních distribučních zařízení a sítě účtuje příslušný distributor elektřiny. Cenu reguluje stát a její výši pevně stanovuje Energetický regulační úřad. Cena vychází z proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v CZK/měsíc a z příslušné distribuční sazby. Proudová hodnota vyjadřuje, do jaké míry může být hlavní jistič zatížen domácími spotřebiči. Plat za příkon se účtuje nezávisle na výši spotřeby. Ceny a částky jsou uvedeny bez DPH.

23

IČ, DIČ

Společně s IČ se uvádí také daňové identifikační číslo plátce DPH. Existence DIČ v naší evidenci spolu s uvedením vazby na plátce DPH je důležitá pro vydání daňových dokladů. Daňové doklady vystavujeme (v souladu se zákonem o DPH) jen plátcům DPH. Pokud jste v zákonném termínu neobdrželi daňový doklad (k poukázané platbě), je velmi pravděpodobné, že Vaše společnost není vedena v naší databázi plátců DPH. Sdělte nám prosím své DIČ, abychom Vám mohli zajistit vystavování daňových dokladů.

32

Obchod s elektřinou

Položka uvádí součet nákladů spojených s dodávkou elektřiny od obchodníka s elektřinou, tedy součet ceny silové elektřiny, poplatku za odběrné místo a daně (řádky 28 + 29 + 30). Pokud je zákazníkovi fakturován produkt pro podporu ekologické výroby elektřiny PREKO, součet v části Obchod s elektřinou zahrnuje také položku PREKO. Sloupec Celkem CZK obsahuje výsledné částky po ocenění produktů zaokrouhlené na dvě desetinná místa. Ceny a částky jsou uvedeny bez DPH.

29

Plat za odběrné místo

Tato položka je součástí celkové ceny za dodávku elektřiny a odráží stálé náklady spojené s dodávkou silové elektřiny. Částku účtuje obchodník s elektřinou. Cena za odběrné místo nepodléhá státní regulaci. Ceník vydává a zveřejňuje naše společnost. Měsíční poplatek za odběrné místo je vázán na odběrné místo stanovené ve smlouvě.

37

Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů

Provozovatel distribuční soustavy má zákonnou povinnost vykupovat energie z obnovitelných zdrojů vyráběných mimo jiné větrnými, slunečními a vodními elektrárnami a ze zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla. Vznikají mu tím vícenáklady, které pokrývá tato položka vyúčtování. Cenu za podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů reguluje stát a její výši pevně stanovuje Energetický regulační úřad. Její jednotková cena se uvádí v CZK/kWh. Je odvozena od ceny stanovené v CZK/MWh, a proto může mít až pět desetinných míst. Sloupec Celkem CZK obsahuje výsledné částky po ocenění produktů zaokrouhlené na dvě desetinná místa. Ceny a vypočtené částky jsou uvedeny bez DPH. 

11

Předpisy z minulého období

Řádek uvádí součet všech otevřených položek na zákaznickém účtu. Jako otevřené položky se označují nevyrovnané závazky vyplývající ze smlouvy a neuhrazené předpisy kromě záloh. Pokud na zákaznickém účtu existují nějaké nesplacené položky, je nutné je zahrnout do každé fakturace. Nejsou-li na zákaznickém účtu žádné otevřené položky, tato položka se neuvádí.

19

Předpisy z minulého období

Položka uvádí součet všech otevřených položek na zákaznickém účtu. Jako otevřené položky se označují nevyrovnané závazky vyplývající ze smlouvy a neuhrazené platby mimo záloh. Pokud na zákaznickém účtu existují nějaké nesplacené položky, je nutné jejich výpis zahrnout do každé fakturace. Pokud na zákaznickém účtu nejsou žádné otevřené položky, tato položka se neuvádí.

47

Přehled zúčtovaných záloh

Zde se uvádí přehled všech záloh (včetně mimořádných) zaplacených v období od vystavení minulé faktury do vystavení této faktury.

4

Přeplatek použijeme k částečné úhradě vašich záloh

Tento text se uvádí na faktuře pouze tehdy, pokud porovnáním zaplacených záloh a spotřebované elektřiny vznikl přeplatek. V takovém případě přeplatek automaticky použijeme na pokrytí následujících záloh. Omezí se tím počet finančních transakcí, což vám i nám sníží náklady spojené s posíláním peněz pomocí bankovního převodu či poštovní poukázky. Jestliže si přejete, abychom vám přeplatek z fakturace vrátili, kontaktujte naši Zákaznickou linku PRE.

39

Regulované služby

Položka uvádí součet fakturovaných složek spojených s dodávkou elektřiny od poskytovatelů regulovaných služeb (řádky 35 + 36 + 37 + 38), jejichž cenu stanovuje Energetický regulační úřad, a nejsou tedy předmětem volného obchodování na trhu s elektřinou. PRE jako dodavatel je nemůže nijak určovat ani ovlivnit. Ve vyúčtování spotřeby elektřiny zákazníkům připojeným k sítím nízkého napětí musí být tyto složky vyčísleny samostatně.

28

Silová elektřina

Silová elektřina je elektrická energie vyrobená v elektrárně a distribuovaná konečným uživatelům do odběrných míst, tedy to, o co při odběru elektřiny jde. Silová elektřina je produkt, proto se s ní obchoduje na trhu s elektřinou. Cena silové energie nepodléhá státní regulaci, ale smějí s ní obchodovat jen držitelé licence. Ceník silové energie vydává a zveřejňuje naše společnost.

Podle zvolené sazby se může cena silové energie skládat z více složek. Cena silové energie se udává v CZK/kWh (kWh = kilowatthodina). Odvozuje se od ceny stanovené v CZK/MWh (MWh = megawatthodina), a proto může dosahovat až pěti desetinných míst. Sloupec Celkem Kč uvádí výsledné částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa.

26

Spotřeba celkem

Položka uvádí celkové naměřené množství spotřebované elektrické energie v kilowatthodinách (kWh).

36

Systémové služby

Systémové služby poskytuje provozovatel přenosové soustavy – společnost
ČEPS, a. s. Systémové služby zajišťují provoz elektrizační soustavy a jejího synchronního propojení se sousedními elektrizačními soustavami. Elektrizační soustava je soubor zařízení pro výrobu, přenos a transformaci elektřiny, kterou systémové služby řídí, zabezpečují a napomáhají spolehlivosti a kvalitě dodávek elektřiny. Cenu za systémové služby reguluje stát a její výši pevně stanovuje Energetický regulační úřad. Cena za systémové služby se uvádí v CZK/kWh, takže výše platby odráží skutečně odebrané množství elektřiny. Je odvozena od ceny stanovené v CZK/MWh, a proto může mít až pět desetinných míst. Sloupec Celkem CZK obsahuje výsledné částky po ocenění produktů zaokrouhlené na dvě desetinná místa. Ceny a vypočtené částky jsou uvedeny bez DPH.

25

Údaje o měřicím zařízení

Tento blok poskytuje údaje o měřicím zařízení, odečtech a počtu aktivních číselníků příslušného elektroměru. Při výměně měřicích zařízení, změně sazby nebo ceny zaznamenává údaje pro fakturaci elektřiny.

15

Uhrazeno přeplatkem z fakturace

Položka se uvádí jen v případě, že přeplatek z fakturace za minulé období pokryje částečně nebo zcela nově předepsanou zálohu.

7

Variabilní symbol (zákaznický účet)

Pro každé odběrné místo, které využívá některou z našich služeb, vytvoříme zákaznický účet a přidělíme mu vlastní číslo. Toto číslo zákaznického účtu slouží k vaší identifikaci při komunikaci s PRE. K zákaznickému účtu se váže řada důležitých údajů (čísla měřicích zařízení, spotřeba, odečty nebo konečný stav pohledávek a závazků vyplývajících ze smlouvy PRE s odběratelem služeb). Při zadávání plateb se právě číslo zákaznického účtu používá jako variabilní symbol.

18

Výpis otevřených položek ke dni vystavení faktury

Řádek uvádí výčet všech otevřených položek na zákaznickém účtu. Jako otevřené položky se označují nevyrovnané závazky vyplývající ze smlouvy a neuhrazené platby mimo záloh. Pokud na zákaznickém účtu existují nějaké nesplacené položky, je nutné jejich výpis zahrnout do každé fakturace. Pokud na zákaznickém účtu nejsou žádné otevřené položky, tato položka se neuvádí.

13

Výsledkem fakturace je přeplatek ve výši

Výsledek fakturace uvádí konečnou částku a to, zda se jedná o nedoplatek, či přeplatek. V případě přeplatku částku automaticky použijeme na pokrytí následujících záloh. Omezí se tím počet finančních transakcí, což vám i nám sníží náklady spojené s posíláním peněz pomocí bankovního převodu či poštovní poukázky. Jestliže si přejete, abychom vám přeplatek z fakturace vrátili, kontaktujte naši Zákaznickou linku PRE.

46

Vývoj spotřeby elektřiny v odběrném místě

Graf zobrazuje celkovou spotřebu elektřiny v odběrném místě za posledních 6 fakturačních období, jsou-li data o spotřebě k dispozici. Pokud elektroměr zaznamenává dva tarify, je v jednotlivých sloupcích uvedena celková spotřeba a údaje o spotřebě ve vysokém a nízkém tarifu jsou barevně odlišeny.

1

Zákaznický účet (variabilní symbol)

Pro každé odběrné místo, které využívá některou z našich služeb, vytvoříme zákaznický účet a přidělíme mu vlastní číslo. Toto číslo zákaznického účtu slouží k vaší identifikaci při komunikaci s PRE. K zákaznickému účtu se váže řada důležitých údajů (čísla měřicích zařízení, spotřeba, odečty nebo konečný stav pohledávek a závazků vyplývajících ze smlouvy PRE s odběratelem služeb). Při zadávání plateb se právě číslo zákaznického účtu používá jako variabilní symbol.

21

Základ DPH CZK

Položka obsahuje rozdíl základů DPH z částky fakturované za dodávku od držitele licence na obchodování s elektřinou a za regulované služby od ostatních poskytovatelů služeb a zaplacených zúčtovaných záloh (tabulka Daňový přehled v části B – položka 43).

43

Základ DPH CZK

Výpočet DPH na faktuře je podřízen zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. DPH se stanoví z rozdílu základu DPH z poskytnutého zdanitelného plnění a základu DPH z přijatých plateb. Položka uvádí rozdíl základu DPH z celkové částky fakturované za dodávku od obchodníka s elektřinou a za regulované služby od ostatních poskytovatelů a zaplacených zúčtovaných záloh (řádky 41 + 42, sloupec Základ DPH CZK).

16

Záloha předepsaná pro další období

Položka uvádí výši zálohy k úhradě. Její původní výše byla snížena o přeplatek z fakturace za minulé období.

17

Záloha předepsaná pro další období

Uvádí předpis zálohy v původní stanovené výši, protože přeplatek z minulého období byl již vyčerpán v předchozích zálohách.

14

Zálohy předepsané pro další období

Tabulka uvádí přehled předpisů záloh na následující období včetně termínů splatnosti, výše a způsobu úhrady jednotlivých záloh. Počet záloh v ročním fakturačním období je uveden podle smlouvy s konkrétním zákazníkem a může být stanoven na jednu roční zálohu, dvě pololetní, čtyři čtvrtletní nebo jedenáct měsíčních záloh. Výše záloh se určuje podle množství elektřiny spotřebované v uplynulém stejně dlouhém období. Sloupec Způsob úhrady udává způsob platby (SIPO, platební doklad, přímé inkaso) dohodnutý se zákazníkem. Pro úhradu platebním dokladem vám s fakturou zašleme příslušný počet poštovních poukázek typu A. Zaplatit zálohy můžete i jiným z popsaných způsobů, jen je nutné dodržet všechny původní platební údaje. Nechcete-li dostávat poštovní poukázky, informujte nás prosím.

27

Zúčtované částky celkem – rozpis dodávky elektřiny a regulovaných služeb

V tomto rozpisu jsou uvedeny ceny elektřiny podle způsobu, jakým funguje trh s elektřinou. Dodávku elektřiny zajišťuje více účastníků trhu najednou a cenové položky vyjadřují jejich jednotlivé podíly.

Způsob vyúčtování dodávky elektřiny přesně určuje energetická legislativa ČR. Podle ní vyúčtování dodávky elektřiny zákazníkům, kteří odebírají elektřinu ze sítí nízkého napětí, musí vždy obsahovat samostatný údaj o ceně za distribuci, o ceně systémových služeb, o výši vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a o ceně za činnost společnosti Operátor trhu s elektřinou, a. s. Uvedené složky ceny určuje stát.

Pokud provozovatel distribuční soustavy vlastní také licence k obchodování s elektřinou, obsahuje tento rozpis služeb i samostatný údaj o ceně silové elektřiny. Tuto část ceny může PRE ovlivnit. 

9

Zúčtované zálohy

Uvádí součet záloh zaplacených v době od vydání předcházející faktury do vystavení této faktury.

42

Zúčtované zálohy

Ve sloupci Základ DPH CZK je uveden součet všech daňových základů zaplacených záloh zákazníka v období od vystavení minulé faktury. Ve sloupci Celkem jsou uvedeny zaplacené zálohy včetně DPH.

48

Zúčtované zálohy

Součet všech záloh a mimořádných záloh zaplacených v období od vystavení minulé faktury do vystavení této faktury.

Časté otázky k údajům na faktuře

Co vyjadřují zkratky S nebo D u odečtených hodnot elektroměru?

S = Samoodečet – znamená, že nám zákazník nahlásil stav číselníků elektroměru v období odečtu.
D = Odhad – znamená, že v době odečtu byl elektroměr nepřístupný a spotřebu jsme vypočetli podle odhadového vzorce, který vychází z předchozí spotřeby.

 

Co vyjadřují zkratky VT a NT?

VT – je označení tzv. vysokého tarifu (vyšší cena) dvoutarifního elektroměru.
NT – je označení tzv. nízkého tarifu (nižší cena, označovaný také jako „noční proud“) dvoutarifního elektroměru.

 

Proč jste mi nevrátili přeplatek?

Přeplatek z uplynulého zúčtovacího období nevracíme automaticky, ale použijeme ho na snížení záloh
v nadcházejícím zúčtovacím období. Šetříme tím vaše i naše náklady spojené s posíláním peněz. Podle výše přeplatku se snížení projeví na jedné nebo více po sobě následujících zálohových fakturách. Nepřejete-li si, abychom o přeplatek snížili vaše příští zálohy, kontaktujte naši Zákaznickou linku PRE.
V případě ukončení odběru elektřiny je možné přeplatek převést na jiný bankovní účet, než jaký
v kontaktu s námi běžně používáte. Podrobnosti lze dohodnout v rámci vaší žádosti o ukončení odběru.

 

Dodržíte mnou stanovený limit přímého inkasa?

Ano, pokud bude částka k inkasu na faktuře vyšší než vámi stanovený limit, budeme inkasovat pouze do výše limitu. Pro způsob úhrady zbývající částky nás můžete kontaktovat na naší Zákaznické lince 800 550 055.

 

Co je to převod mezi zákaznickými účty?

Převod mezi zákaznickými účty znamená zpravidla převod peněz mezi zákaznickými účty téhož zákazníka. Může k němu dojít například v situaci, kdy se zákazník stěhuje a při konečném vyúčtování na původním odběrném místě vznikne přeplatek, který lze převést na zákaznický účet nového odběrného místa. Převody se provádějí také mezi účty různých zákazníků. Například plátce uvede v platebním příkazu chybný variabilní symbol (číslo zákaznického účtu), a pokud existuje zákazník s takovým zákaznickým účtem, platba se umístí k němu. Chybu plátce potom napraví převod peněz mezi oběma zákaznickými účty, který provede zákazník, jenž platbu omylem obdržel.

 

Proč je počet spotřebovaných kWh větší než rozdíl stavů elektroměru?

Proto, že v odběrném místě s velkým odběrem elektřiny (u hlavních jističů s hodnotou 100 A a více) jsou instalovány měřicí transformátory proudu, které svým transformačním poměrem ovlivňují celkové měření. Rozdíl mezi počátečním a konečným stavem elektroměru se pak při vyúčtování násobí transformačním poměrem, tzv. násobitelem.

 

Proč mám na faktuře dvě různá čísla elektroměrů?

V tomto případě byl patrně v průběhu fakturačního období vyměněn elektroměr ve vašem odběrném místě. Druhou možností je nainstalování více elektroměrů evidovaných na jednom zákaznickém účtu.