PREservisní, s. r. o.

Volná místa

Momentálně nemáme volné místo.

 

Nenašli jste pozici podle Vašich představ?

Zašlete nám životopis prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

Zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání

1. Společnost PREservisní, s. r. o. v pozici správce, zastoupená společností Pražská energetika, a. s, jako zpracovatelem osobních údajů na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání zejména za účelem uzavření základních pracovně právních vztahů v rámci výběrového řízení na budoucího zaměstnance
2. Správce prohlašuje, že plní veškeré povinnosti vyplývající z GDPR a dalších právních předpisů, zpracovává osobní údaje zákonným, korektním a transparentním způsobem, v nezbytném rozsahu, za stanovenými účely a přijal vhodná technická a organizační opatření pro zabezpečení ochrany těchto osobních údajů.
3. Účelem zpracování a právním základem zpracování je:
a) posouzení splnění požadovaných kritérií uchazečem o zaměstnání (právní důvod spočívající v oprávněném zájmu správce).
b) uzavření základních pracovně právních vztahů s vhodným uchazečem o zaměstnání (právní důvod spočívající v plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uchazeč nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením těchto vztahů;
c) vnitřní evidence vhodných i nevhodných uchazečů o zaměstnání (právní důvod spočívající v oprávněném zájmu správce).
4. Správce požaduje po uchazeči o zaměstnání jeho osobní údaje jen v takovém rozsahu, který je nezbytný pro stanovené účely a takto získané osobní údaje bude zpracovávat nejdéle po dobu 6 měsíců od ukončení výběrového řízení, poté tyto osobní údaje zlikviduje.
5. Zdrojem osobních údajů jsou údaje předané přímo uchazečem o zaměstnání v dotazníku, životopise, případně dalších dokumentech.
6. Práva uchazeče - uchazeč o zaměstnání jako subjekt údajů je oprávněn:
a) požadovat přístup k jeho osobním údajům;
b) požadovat opravu, doplnění či výmaz jeho osobních údajů;
c) požadovat omezení zpracování jeho osobních údajů;
d) požadovat vysvětlení zpracování jeho osobních údajů;
e) vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů;
f) využít práva na přenositelnost jeho osobních údajů;
g) využít práva podat stížnost proti zpracování jeho osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů;
h) využít další práva uvedená v právních předpisech o ochraně osobních údajů
7. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí, v průběhu výběrového řízení také nedochází k automatizovanému rozhodování.
8. Osobní údaje subjektů údajů mohou být předány zpracovatelům výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů se všemi zárukami, které jinak poskytuje správce a jiným správcům výhradně v souvislosti s plněním zákonných povinností.