Valná hromada PRE potvrdila dobré hospodaření společnosti

Praha 20. června 2018

Rok 2017 byl dalším rokem dynamického růstu české ekonomiky, z tohoto pozitivního vývoje profitovala také Skupina PRE, a to i navzdory pokračujícímu konkurenčnímu tlaku ve všech prodejních segmentech. Cena elektrické energie na Pražské energetické burze se v loňském roce postupně zvyšovala, přičemž růst cen akceleroval především v druhém pololetí. Cena dodávek na následující rok se meziročně zvýšila zhruba o třetinu. Současně došlo k nárůstu spotřeby elektřiny oproti předchozímu roku, a to jak na území Prahy, tak i v celé ČR.

Skupina PRE v loňském roce zaznamenala již podruhé v řadě rekordní hospodářský výsledek. Její konsolidovaný zisk (EBITDA) dosáhl hodnoty 4 755 mil. Kč, zisk z běžné činnosti po zdanění činil 2 960 mil. Kč. Na úrovni EBITDA tak společnost překonala výsledek roku 2016 o 3,6 %, na úrovni zisku z běžné činnosti po zdanění o 7,5 %.

Valná hromada schválila vyplacení dividendy ve výši 885,32 Kč před zdaněním na akcii o jmenovité hodnotě tisíc korun. Vyšší dividenda než obvykle odráží výši dosaženého zisku za rok 2017 a vychází i z nerozděleného zisku z minulých let, který ovlivnilo nevyplacení dividendy za rok 2016, o kterém rozhodli akcionáři na loňské valné hromadě. K úspěšným výsledkům přispěl mírný nárůst objemu dodávek ve všech prodejních segmentech. V oblasti elektřiny se objem dodávek podařilo navýšit o 13 GWh, v oblasti plynu o 85 GWh. Množství distribuované elektřiny na licencovaném území meziročně vzrostlo o 47 GWh a objem výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie se oproti předchozímu roku zvýšil o 1,3 GWh. Tradičně vysoké investice do rozvoje a oprav energetické sítě dosáhly téměř 1,6 miliardy korun. Výsledky činnosti společnosti za rok 2017 schválili akcionáři na dnešní valné hromadě.

Česká ekonomika v roce 2017 pokračovala v intenzivním růstu. Ten v průběhu roku postupně zrychloval a jeho vysoká dynamika v posledním čtvrtletí vytvořila základ pro pozitivní vývoj i v roce 2018. Celkově domácí ekonomika posílila v roce 2017 o 4,6 %, což představuje druhý nejsilnější růst za posledních deset let. K tomuto vývoji přispěla výrazná investiční aktivita soukromého sektoru a velmi dobrou dynamiku si zachovala také domácí spotřeba.

„Skupina PRE v roce 2017 dosáhla zisku z běžné činnosti po zdanění ve výši 2 960 mil. Kč, čímž o 7,5% překročila hospodářský výsledek roku 2016. To potvrzuje udržení vysokého standardu výkonnosti skupiny,“ uvedl ve zprávě představenstva Pražské energetiky, a. s., jeho předseda Pavel Elis.

Tohoto vynikajícího výsledku dosáhla Skupina PRE díky zlepšení celkového objemu prodeje a tržeb, kdy dodávka elektřiny narostla o 13 GWh, v oblasti plynu o 85 GWh. Množství distribuované elektřiny v Praze a v Roztokách vzrostlo o 47 GWh a zvýšil se i objem vyrobené elektřiny z vlastních obnovitelných zdrojů energie o 1,3GWh. Podařilo se také zvýšit počet realizovaných zakázek v oblasti energetických služeb a meziročně také výrazně narostl objem vybraných připojovacích příspěvků související s investiční aktivitou v Praze.

Distribuovaná elektřina dosáhla v roce 2017 objemu 6 288 GWh, což je o více než 40 GWh v roce předchozím. Významné navýšení bylo zaznamenáno v oblasti dodávek mimo území Prahy, kde meziroční nárůst činil 13 %. Podíl dodávek elektřiny mimo vlastní distribuční území překročil 30 % celkového objemu. V roce 2017 také výrazně posiloval obchod se zemním plynem, celkový objem dodávek plynu se podařilo v průběhu roku zvýšit na 337 GWh, tedy o 34 % oproti předchozímu roku.

„Významné aktivity rozvíjí PRE také v oblasti projektů smart city, tedy inteligentní městské infrastruktury. V roce 2017 společnost vybudovala další desítku dobíjecích stanic PREpoint, z nichž významná část umožňuje rychlonabíjení. Potěšující jsou nejen rostoucí počty dobíjecích stanic, ale zejména zvyšující se počet zákazníků PREpointů, který se meziročně zdvojnásobil. V zájmu zpřístupnění elektromobility občanům Prahy a podpory nových modelů autodopravy na jejím území zahájila společnost projekt „Sdílení elektromobilů od PRE“, který realizuje ve spolupráci s největším poskytovatelem carsharingových služeb v ČR. V oblasti smart city je hlavním cílem PRE být pro Prahu, městské části i městské společnosti partnerem ve všech otázkách energetického managementu a podporovat rozvoj tzv. chytrých řešení využívajících nejlepší dostupné technologie,“ řekl tiskový mluvčí společnosti Petr Holubec

Nejspolehlivější distributor elektrické energie

PREdistribuce, a. s., která je provozovatelem distribuční sítě v hlavním městě Praze a v Roztokách u Prahy, představuje nejvýznamnější dceřinou společnost Skupiny PRE. Je nejspolehlivějším distributorem elektřiny v ČR.

Hospodářský výsledek PREdi po zdanění činil 1 341 mil. Kč. Na úrovni EBITDA společnost docílila výsledku 3 043 mil. Kč. Společnost v souladu s plánem investovala do výstavby a obnovy distribučních zařízení celkem 1 594 mil. Kč.

Mezi nejnákladnější stavby roku 2017 patří výstavba TR Karlín včetně kabelového tunelu, pokračující výstavba TR Uhříněves a obnova kabelového vedení VVN mezi rozvodnami Jih a Malešice, dále také rekonstrukce společných prostor rozvodny Karlov, obnova centrálního DŘT (nový systém SCADA) a obnova stání transformátorů T101 a T102 v TR Chodov.

Ostatní významné společnosti ve Skupině PRE

Společnost PREměření, a. s., postupně naplňuje růstové plány. Její výsledek hospodaření na úrovni EBITDA dosáhl v roce 2017 hodnoty 353 mil. Kč, což znamená nárůst o 23 mil. Kč (+7 %) oproti předchozímu roku. Meziročně se podařilo navýšit výnosy z výroby elektřiny o 7 %, výnosy z prodeje energetických služeb o 6,7 % a marže z prodeje elektroměrů o 9 %. Největší objem nabídek společnost zpracovala v oblasti výstavby a servisu malých fotovoltaických elektráren, energetických řešení týkajících se vytápění (elektřina/plyn), osvětlení a e-mobility a dále v oblasti úprav a servisu odběrných míst. PREm poskytuje sesterské společnosti PREdi služby v oblasti nákupu, montáže a cejchování elektroměrů a zajišťuje odečtovou službu. Tu společnost poskytuje i nadále také ostatním pražským energetickým společnostem a dlouholetým partnerům, kterými jsou Pražská plynárenská Distribuce a Pražská teplárenská, nově také společnosti Veolia Energie, Praha, a. s.

Dceřiná společnost eYello prodává na celém území České republiky pod značkou Yello Energy elektřinu a plyn domácnostem a podnikatelům. Na konci roku 2017 to bylo více než 30 tisíc odběrných míst, přičemž ze 70% šlo o dodávku elektřiny a ze 30% plynu. V roce 2017 společnost dosáhla provozního zisku (EBITDA) ve výši 21 mil. Kč, tedy téměř dvojnásobku oproti roku 2016. Společnost se tak v uplynulém roce umístila mezi deseti nejdynamičtěji se rozvíjejícími dodavateli elektřiny a plynu v České republice.

Společnost KORMAK Praha, a. s. má za sebou první rok své existence ve Skupině PRE. Poskytuje služby v oblasti navrhování, projektování, veřejnoprávního projednávání, výstavby a montáže sítí nízkého a vysokého napětí především pro PREdi. Vzhledem k tomu, že v oboru její činnosti panuje na trhu nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, představuje začlenění společnosti Kormak do Skupiny PRE dlouhodobou záruku dostupnosti kapacit, které jsou zapotřebí pro spolehlivý provoz distribučních sítí. Společnosti Kormak se podařilo v roce 2017 výrazným způsobem navýšit obrat, který dosáhl hodnoty 217 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 32 %. Hospodářský výsledek na úrovni EBITDA činil 31 mil. Kč.

Společnost PREzakaznická, a. s, byla založena v listopadu roku 2017 jako 100% dceřiná společnost PRE. Od 1. 1. 2018 je primárním kontaktním partnerem pro zákazníky segmentu B2C ve všech záležitostech týkajících se obsluhy a zastřešuje hlavní komunikační kanály (Zákaznické centrum a Zákaznickou linku) a operativní činnosti zákaznické obsluhy pro všechny společnosti Skupiny PRE.

Společnost PREnetcom (100% dceřiná společnost PREdi) byla založena v listopadu 2017 a vznikla ke dni 1. 1. 2018. PREnetcom se bude podílet na procesu plánování a koordinace výstavby a provozu optických sítí pro potřeby chytrých sítí a zároveň bude centrálně zajišťovat využití dočasně volných přenosových kapacit optických sítí pro potřeby PREdi a PRE.

Změny ve správních orgánech

Na valné hromadě byl zvolen Franz Retzer, kterému končilo volební období v dozorčí radě Pražské energetiky, i pro další pětileté období s účinností od 28. 6. 2018. Následně na svém jednání členové dozorčí rady Pražské energetiky schválili odstoupení člena představenstva Ing. Pavla Pustějovského a na jeho místo zvolili JUDr. Radima Kříže.

Skupinu PRE tvoří mateřská společnost Pražská energetika, a. s.,

která je prostřednictvím dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., regionální provozovatel distribuční soustavy, působící na území hlavního města Prahy a města Roztoky. Současně je Pražská energetika, a. s., významný obchodník s elektřinou na velkoobchodním trhu v ČR. Po otevření trhu s elektřinou pro konečné zákazníky je Skupina PRE jedním z největších dodavatelů elektřiny s působností na celém území České republiky. Prodává ji více než sedmi stům tisícům odběratelů.
Historie pražské energetiky sahá až do roku 1897, kdy ještě v rámci Elektrických podniků královského hlavního města Prahy byly položeny základy pražské veřejné elektroenergetické sítě. Po mnoha vlastnických a organizačních změnách vznikla k 1. 1. 1994 akciová společnost. Ta se od svého založení postupně přeměnila na zákaznicky orientovanou společnost v oblasti obchodování, prodeje a distribuce elektřiny.


Další informace naleznete na www.pre.cz


Přílohy: