Skupina PRE

Skupinu PRE tvoří mateřská společnost Pražská energetika, a. s., a její dceřiné společnosti: PREdistribuce, a. s., se svojí dceřinou společností PREnetcom, a. s., dále PREměření, a. s., se svými dceřinými společnostmi Solarinvest - Green energy, s. r. o., a PRE FVE Světlík, s. r. o., dále eYello CZ,
k. s., PREzákaznická, a. s., KORMAK Praha, a. s., a PREservisní, s. r. o.

Společnost Pražská energetika, a. s., IČO: 601 93 913, jako řídicí osoba a společnosti

PREdistribuce, a. s., IČO: 273 76 516,

PREměření, a. s., IČO: 256 77 063,

eYello CZ, k. s., IČO: 250 540 40,

KORMAK Praha, a. s., IČO: 48592307,

PREservisní, s. r. o., IČO: 02065801

PREzákaznická, a. s., IČO: 06532438,

PRE FVE Světlík, s. r. o., IČO: 28080378,

PREnetcom, a. s., IČO: 06714366,

Solarinvest – Green Energy, s. r. o., IČO 28923405

a jako řízené osoby, tvoří společně koncern. Řízení společnosti Pražská energetika, a. s., vůči společnosti PREdistribuce, a. s., jako provozovateli distribuční soustavy je uplatňováno v rozsahu dovoleném kogentními ustanoveními § 25a zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon) v platném znění.

Skupina PRE je stabilní a prosperující energetická skupina s dlouholetou tradicí. Mezi základní aktivity Skupiny PRE patří prodej, obchodování s elektřinou a plynem na celém území ČR, distribuce elektřiny na území hlavního města Prahy a města Roztoky, výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů a energetické služby. Skupina PRE je nositelem více než stodvacetileté tradice zajišťování elektřiny v hlavním městě Praze. Historie pražské energetiky sahá až do roku 1897, kdy ještě v rámci Elektrických podniků královského hlavního města Prahy byly položeny základy pražské veřejné elektroenergetické sítě.

Společnost Pražská energetika, a. s., je obchodník s elektřinou a plynem na velkoobchodním trhu v ČR a je jedním z největších dodavatelů elektřiny a plynu s působností na celém území České republiky. Prodává ji téměř sedmi stům tisícům zákazníků.

Společnost PREzákaznická, a. s., jako 100% dcera společnosti Pražská energetika, a. s., vznikla
1. 11. 2017. Od 1. 1. 2018 převzala činnosti obsluhy zákazníků v oblasti dodávky elektřiny a plynu
a souvisejících služeb ostatním společnostem Skupiny PRE.

Společnost PREdistribuce, a. s., byla založena 7. 9. 2005. Od ledna roku 2006 je držitelem licence Energetického regulačního úřadu na distribuci elektřiny na území hlavního města Prahy a města Roztoky. Na tomto území zajišťuje bezpečný a stabilní provoz distribuční sítě a garantuje kvalitu dodávky elektřiny na špičkové evropské úrovni.

Společnost PREměření, a. s., je právním nástupcem společnosti Cejchovna elektroměrů Praha, a. s., později ODEM, a. s., která vznikla 1. 7. 1998. PREměření zajišťuje odečty elektroměrů a pro další městské infrastrukturální partnery například i odečty plynu, vody a tepla. Poskytuje širokou paletu energetických služeb a je rovněž provozovatelem obnovitelných zdrojů energie.

Společnost eYello CZ, k. s., je právním nástupcem společnosti PREleas, a. s., založené v roce 1996. Nabízí v celé České republice pod značkou YELLO ENERGY elektřinu a plyn zákazníkům ze segmentu domácností a podnikatelů. eYello je spolehlivým partnerem svých zákazníků a díky atraktivním produktům a službám si vytváří pevnou pozici na poli alternativních dodavatelů energie.

Společnost KORMAK Praha, a. s., provádí jako hlavní zaměření své činnosti projekci a realizaci staveb energetických sítí – trafostanic a liniových staveb NN, VN a VVN. Společnost aktivně působí na trhu od ledna 1995.

Ve společnosti PREservisní, s. r. o., jsou centralizovány nákupní činnosti pro celou Skupinu PRE.

Společnost PRE FVE Světlík, s. r. o., vlastní a provozuje na základě příslušné licence fotovoltaickou elektrárnu.

Úkolem společnosti PREnetcom, a. s., je rozvoj komunikační infrastruktury v rámci distribuční sítě,
a to zejména v souvislosti s implementací konceptu chytrých sítí.

Společnost Solarinvest – Green Energy, s. r. o., instaluje solární systémy a další tepelná zařízení.

Informace o společnosti ODEM a. s. “v likvidaci“