Skupina PRE

Kdo jsme

Skupina PRE je stabilní a prosperující energetická skupina s dlouholetou tradicí a významný obchodník s energiemi na českém trhu.

Skupina PRE je se svými více než 800 tis. odběrnými místy třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice a provozovatelem nejspolehlivější distribuční sítě v ČR. V rámci své činnosti podporuje využívání moderních technologických řešení a poskytuje poradenství v oblasti zavádění inovativních technologií a dosahování energetických úspor. V roce 2018 Skupina PRE distribuovala koncovým zákazníkům 6,3 TWh elektřiny na všech napěťových hladinách a vyrobila 30 GWh elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Mezi základní aktivity Skupiny PRE patří prodej, obchodování s elektřinou a plynem po celém území ČR, distribuce elektřiny, její výroba a doplňkové energetické služby. Skupina PRE se profiluje jako spolehlivý poskytovatel široké palety služeb, což umožní naplnění její strategické vize být v rámci ČR silným a významným energetickým koncernem.

Aktuální video o PRE a jejích dceřiných společnostech naleznete zde.

Dlouhá historie

Historie úzkého propojení PRE s Prahou sahá až do roku 1897, kdy byly založeny Elektrické podniky Královského hlavního města Prahy, jejichž úkolem bylo kromě dodávek elektřiny také osvětlení ulic
a provoz tramvají. V průběhu let se z tohoto subjektu vyvinul moderní podnik zaměřený na zákazníky, který si je vědomý své společenské i ekologické odpovědnosti.

PRE a dceřiné společnosti

V roce 2005 byla založena vlastní distribuční společnost PREdistribuce, a. s., jejímž cílem je kromě dodávek elektřiny provoz, správa, výstavba a obnova distribuční sítě na svém zásobovacím území
v Praze a v Roztokách.

Vedle provozovatele distribuční soustavy napomáhají k zajištění zásobování elektřinou v Praze ještě další dceřiné společnosti – první z nich je PREměření, a. s., která realizuje pro své zákazníky energetické služby a dále zajišťuje opravy, montáže a odečet elektroměrů na zásobovacím území PREdistribuce, a. s.

Další dceřinou společností je eYello CZ, k. s., jež realizuje obchodování s elektřinou a plynem na území mimo hlavní město Prahu.

Členem Skupiny PRE je také společnost KORMAK Praha a. s., poskytující kompletní inženýrské, projekční a stavební práce v oblasti elektroenergetických staveb a trafostanic,
PREservisní, s. r. o., ve které budou centralizovány nákupní činnosti pro Skupinu PRE.

Společnost PREzákaznická, a. s., od 1. 11. 2017 nově zajišťuje veškeré služby zákaznické obsluhy pro klienty společností Pražská energetika, a. s., PREdistribuce, a. s., PREměření, a. s., a eYello CZ,
k. s.

Součástí Skupiny PRE je rovněž společnost PRE FVE Světlík, s. r. o., která je od 30. 11. 2017 100% dceřinou společností PREměření, a. s., a vlastní a provozuje na základě příslušné licence fotovoltaickou elektrárnu.

Dále je členem Skupiny PRE společnost PREnetcom, a. s., která byla založena 27. 11. 2017 jako 100% dceřiná společnost PREdistribuce, a. s. Úkolem společnosti PREnetcom, a. s., je rozvoj komunikační infrastruktury v rámci distribuční sítě, a to zejména v souvislosti s implementací konceptu chytrých sítí.

Do Skupiny PRE patří také společnost SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s. r. o., která instaluje solární systémy a další tepelná zařízení jako například klimatizační jednotky, tepelná čerpadla apod.

Dalším členem Skupiny PRE je společnost FRONTIER TECHNOLOGIES, s. r. o. Společnost se zaměřuje na vývoj, výrobu a dodávky inteligentních osvětlovacích řešení vnitřních i venkovních prostor.

Do Skupiny PRE spadá rovněž společnost VOLTCOM, spol. s r. o., která je etablovanou firmou se specializací na výstavbu a modernizaci velkoodběratelských a distribučních trafostanic, rozpínacích stanic, a to od projektu až po výstavbu a servis.

Zatím nejmladším členem Skupiny PRE je společnost WINDING WE NORTH, a. s. Ta je 100% vlastníkem společnosti PRE VTE Částkov, s. r. o., která je provozovatelem větrného parku Horní Částkov I s celkovým instalovaným výkonem 4 MW.

Společnost Pražská energetika, a. s., IČO: 601 93 913, se sídlem Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2405, jako řídicí osoba a společnosti
PREdistribuce, a. s., IČO: 273 76 516, se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 10158,
PREměření, a. s., IČO: 256 77 063, se sídlem Praha 10, Na Hroudě 2149/19, PSČ 100 05, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5433,
eYello CZ, k. s., IČO: 250 54 040, se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76596,
KORMAK Praha a. s., IČO: 485 92 307, se sídlem K sokolovně 667/9, Uhříněves, 104 00 Praha 10, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20181,
PREservisní, s. r. o., IČO: 020 65 801, se sídlem Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 215222,
PREzákaznická, a. s., IČO: 065 32 438, se sídlem Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22870, a
PREnetcom, a. s., IČO: 067 14 366, se sídlem Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23057,
jako řízené osoby, tvoří společně koncern PRE.  

Řízení společnosti Pražská energetika, a. s., vůči společnosti PREdistribuce, a. s., jako provozovateli distribuční soustavy je uplatňováno v rozsahu dovoleném kogentními ustanoveními § 25a zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění.

Informace o společnosti ODEM a. s. “v likvidaci“