Obchodní podmínky produktové řady KOMFORT FIX pro rok 2013

Produkty KOMFORT FIX na 2 roky

Smlouva je uzavřena do 31. 12. 2014. Dodavatel má právo změnit cenu silové elektřiny aktualizací Ceníku, který musí být zveřejněn na internetových stránkách dodavatele 30 dní před účinností nových cen. Stálý měsíční plat za odběrné místo bude stejný do 31. 12. 2014. V případě zvýšení ceny silové elektřiny může zákazník od smlouvy odstoupit způsobem dle OPD.
V případě, že žádná ze smluvních stran písemně neoznámí druhé smluvní straně nejpozději do 30 dnů před uplynutím sjednané doby, že na ukončení smlouvy trvá, prodlužuje se smlouva vždy o 12 měsíců. V případě prodloužení smlouvy se stanoví nová cena silové elektřiny ve výši ceny silové elektřiny uvedené dodavatelem pro přiznanou distribuční sazbu ve standardním ceníku elektřiny pro příslušný kalendářní rok (produktová řada KOMFORT). Dodavatel zveřejňuje tento ceník na svých internetových stránkách. Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dojde ke zvýšení ceny silové elektřiny způsobem stanoveným v OPD.
Další způsoby ukončení jsou stanoveny v OPD.

Produkty KOMFORT FIX na 3 roky

Smlouva je uzavřena do 31. 12. 2015. Dodavatel má právo změnit cenu silové elektřiny aktualizací Ceníku, který musí být zveřejněn na internetových stránkách dodavatele 30 dní před účinností nových cen. Stálý měsíční plat za odběrné místo bude stejný do 31. 12. 2015. V případě zvýšení ceny silové elektřiny může zákazník od smlouvy odstoupit způsobem dle OPD.
V případě, že žádná ze smluvních stran písemně neoznámí druhé smluvní straně nejpozději do 30 dnů před uplynutím sjednané doby, že na ukončení smlouvy trvá, prodlužuje se smlouva vždy o 12 měsíců. V případě prodloužení smlouvy se stanoví nová cena silové elektřiny ve výši ceny silové elektřiny uvedené dodavatelem pro přiznanou distribuční sazbu ve standardním ceníku elektřiny pro příslušný kalendářní rok (produktová řada KOMFORT). Dodavatel zveřejňuje tento ceník na svých internetových stránkách. Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dojde ke zvýšení ceny silové elektřiny způsobem stanoveným v OPD.
Další způsoby ukončení jsou stanoveny v OPD.