Životní prostředí

Politika ochrany životního prostředí, bezpečnosti a úspor energie Skupiny PRE

Skupina PRE je stabilní a prosperující energetická skupina s dlouholetou tradicí. Její historie sahá na konec 19. století, kdy byly položeny základy pražské veřejné elektroenergetické sítě a v roce 1897 vznikly Elektrické podniky královského hlavního města Prahy – předchůdce dnešní Pražské energetiky. Mezi základní aktivity Skupiny PRE patří obchodování s elektřinou a plynem na celém území ČR, distribuce elektřiny na území hlavního města Prahy a města Roztoky, rozvoj a obnova distribučních sítí, výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů a energetické služby.

Skupina PRE patří mezi moderní společnosti, které si uvědomují svoji odpovědnost vůči životnímu prostředí, úsporám energií, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hlásí se k principům trvale udržitelného rozvoje. V této oblasti přijímáme dlouhodobě a průběžně celou řadu opatření ke snižování negativního vlivu našeho podnikání na životní prostředí, čerpané zdroje energií a opatření pro snižování rizik BOZP našich zaměstnanců.

Motivujeme naše zaměstnance k úsporám energií a snižování spotřeby pohonných hmot, optimalizujeme spotřebu elektrické energie a tepla v našich objektech. Na našich pracovištích máme funkční systém třídění a sběru nebezpečných i ostatních odpadů. Spolu se zaměstnanci pracujeme na snižování konkrétních rizik na jejich pracovištích.

Svůj zájem o životní prostředí dokazujeme získáváním energií z obnovitelných zdrojů, propagujeme
a realizujeme zavádění alternativního způsobu přepravy v rámci elektromobility a aktivně se účastíme projektů SMART CITY.

Eliminujeme rizika kontaminace povrchových a podzemních vod transformátorovým olejem, snižujeme hlukovou zátěž a propagujeme elektřinu z obnovitelných zdrojů.

Ve Skupině PRE jsme definovali následující závazky, pro které jednotlivé společnosti poskytují zdroje, zpřístupňují informace a které jsou rámcem pro dosahování cílů:

 • dodržovat zákonné a související požadavky ve všech oblastech ochrany životního prostředí, úspor energií, bezpečnosti i ochrany zdraví; věnovat maximální pozornost novým předpisům a tyto aplikovat,
 • šetrným způsobem nakládat s nebezpečnými látkami, zajišťovat kompetence zaměstnanců nakládajících
  s těmito látkami,
 • vychovávat zaměstnance k úsporám energií a úspornému využívání motorových vozidel,
 • systémem předávání informací a vzdělávání zvyšovat u zaměstnanců povědomí
  o přínosech a nutnosti ochrany zdraví a životního prostředí, o významnosti úspor energie
  a snižování energetické náročnosti nově vystavěných/renovovaných částí distribuční sítě
  i budov,
 • snažit se o neustálé zlepšování úrovně ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví, hledat úspory energií a snižovat energetickou náročnost procesů a předcházet poškozování a znečišťování životního prostředí a poškozování zdraví,
 • vést naše dodavatele k respektování této politiky, vyžadovat a kontrolovat přístup dodavatelů
  k bezpečnosti a ochraně zdraví, ochraně životního prostředí a hospodaření s energiemi.

V Praze 10. dubna 2018

 

Ing. Pavel Elis
generální ředitel společnosti
Pražská energetika, a. s.

 

Ing. Milan Hampl
ředitel společnosti
PREdistribuce, a. s.

Ing. Aleš Staněk
ředitel společnosti
PREměření, a. s.

Ing. Roman Kronus ředitel
společnosti
PREzákaznická, a. s.

Ing. Michal Kulig
ředitel společnosti
eYello CZ, k. s.

Ing. Tomáš Kocourek
ředitel společnosti
KORMAK Praha a. s.

Ing. Petr Dvořák
ředitel společnosti
PREnetcom, a. s.