Životní prostředí

Politika ochrany životního prostředí, bezpečnosti a úspor energie Skupiny PRE

Pražská energetika, a. s., a její dceřiné společnosti (PRE) tvoří moderní integrovaný energetický koncern s dlouholetou tradicí, k jehož hlavním činnostem patří obchodování s elektřinou a plynem, distribuce elektřiny, výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů a poskytování energetických služeb.

PRE patří mezi společnosti, které si uvědomují svoji odpovědnost k životnímu prostředí, úsporám energií, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hlásí se k principům trvale udržitelného rozvoje. Proto v této oblasti přijímá dlouhodobě celou řadu opatření ke snižování negativního vlivu podnikání na životní prostředí, na čerpané zdroje energií a opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

PRE motivuje své zaměstnance k úsporám energií, snižování spotřeby pohonných hmot, optimalizuje využití elektrické energie a tepla ve svých objektech. Na všech pracovištích je funkční systém třídění a sběru nebezpečných i ostatních odpadů. Na všech úrovních managementu probíhá spolupráce se zaměstnanci s cílem snižování konkrétních rizik bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí na jednotlivých pracovištích. Důležitým faktorem je podpora využití obnovitelných zdrojů energie, podpora a propagace elektromobility a podpora projektů Smart City.

PRE přijala konkrétní závazky všech společností a organizačních jednotek vůči zákazníkům, dodavatelům, orgánům státní správy, zaměstnancům, veřejnosti a životnímu prostředí a pro naplnění těchto závazků vytváří odpovídající podmínky, účinné řídící struktury, kontrolní mechanismy a poskytuje dostatečné zdroje:

  • dodržovat zákonné a související požadavky ve všech oblastech ochrany životního prostředí, úspor energií, bezpečnosti i ochrany zdraví; věnovat maximální pozornost novým předpisům a tyto aplikovat,
  • šetrným způsobem nakládat s nebezpečnými látkami, zajišťovat kompetence zaměstnanců nakládajících s těmito látkami,
  • vést zaměstnance k úsporám energií a úspornému využívání motorových vozidel,
  • systémem předávání informací a vzdělávání zvyšovat u zaměstnanců povědomí o přínosech a nutnosti ochrany zdraví a životního prostředí, o významnosti úspor energie a snižování energetické náročnosti nově vystavěných/renovovaných částí distribuční sítě i budov,
  • snažit se o neustálé zlepšování úrovně ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví, hledat úspory energií a snižovat energetickou náročnost procesů a předcházet poškozování a znečišťování životního prostředí a poškozování zdraví,
  • vést dodavatele i obchodní partnery k respektování této politiky, vyžadovat a kontrolovat přístup dodavatelů k bezpečnosti a ochraně zdraví, ochraně životního prostředí a hospodaření s energiemi.