Zásady ochrany osobních údajů ve společnostech Skupiny PRE

 1. Na úvod několik klíčových pojmů
  • Zákazník - fyzická osoba a také podnikatel - osoba samostatně výdělečně činná, která má s některou ze společností Skupiny PRE uzavřenu smlouvu (např. Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, nebo jakoukoli jinou smlouvu) a/nebo je vůči společnosti Skupiny PRE v jiném právním vztahu a jejíž osobní údaje jsou zpracovávány; ve smyslu zákona na ochranu osobních údajů jde o subjekt údajů.
  • Osobní údaj - jakákoliv informace týkající se zákazníka, ze které je přímo nebo nepřímo identifikovatelný.
  • Společnost - jakákoliv ze společností Skupiny PRE, a to společnost Pražská energetika, a. s., PREdistribuce, a. s., PREměření, a. s., eYello CZ, k. s., KORMAK Praha a. s., KORMAK nemovitosti s. r. o.
  • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (Zákon) upravuje způsob a podmínky zpracování osobních údajů.
 2. Práva zákazníka
  • Společnost zpracovává osobní údaje jen se souhlasem zákazníka, vyjma případů, kdy Zákon pro zpracování osobních údajů souhlas zákazníka nevyžaduje. Zákazník může svůj souhlas kdykoli odvolat nebo změnit jeho rozsah. O tom, je-li poskytnutí osobních údajů povinné či dobrovolné je v konkrétním případě zákazník informován před poskytování těchto údajů.
  • Zákazník má kromě práv, o nichž je informován v rámci jednání nebo plnění smlouvy, právo na informace o rozsahu zpracování osobních údajů a zdrojích osobních údajů, dále o povaze automatizovaného zpracování osobních údajů a o příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Bližší informace o těchto skutečnostech lze nalézt v dalších částech tohoto dokumentu.
  • Pokud se zákazník domnívá, že Společnost provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s jeho právy nebo v rozporu se zákonem, je oprávněn požádat Společnost o vysvětlení, případně požadovat blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Pokud se prokáže, že zákazníkova žádost je oprávněná, Společnost jí samozřejmě bezodkladně vyhoví.
 3. Způsoby a účel zpracování osobních údajů
  • Společnost prohlašuje, že své zákazníky vždy kontaktuje v rozsahu, které mu zákazník a platné právní předpisy umožňují a nedopouští se žádných nekalých obchodních praktik.
  • Pokud se zákazník setká s tím, že se nějaká osoba neoprávněně představuje jako zástupce Společnosti, nechť obratem kontaktuje Společnost prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže na této stránce.
  • Osobní údaje zákazníka mohou být společnostmi v rámci Skupiny PRE, jejich zástupci nebo smluvními partnery, zpracovávány pro následující účely:
   • dodávání elektřiny zákazníkům,
   • vedení zákaznických účtů,
   • odečet měřicích zařízení zákazníků,
   • průběhový odečet měřicích zařízení zákazníků,
   • převod zákaznických účtů jiným dodavatelům, pokud jsou zákaznické účty vedené Společností ukončeny,
   • obchodní účely, zejména informování zákazníků o produktech a službách Společnosti,
   • marketingové účely, zejména průzkumy trhu a marketingové soutěže,
   • zajištění bezpečnosti a kvality poskytovaných služeb, včetně bezpečnosti Společnosti jako poskytovatele těchto služeb a osobních údajů zákazníka jako odběratele těchto služeb,
   • výkon dalších práv a plnění ostatních povinností vyplývajících ze smluv se zákazníky.
 4. Rozsah zpracování osobních údajů
  • Ve Společnosti se zpracovávají osobní údaje zákazníků v následujícím rozsahu:
   • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti
   • adresní údaje: adresa trvalého, případně přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, fax, emailová adresa a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona
   • další osobní údaje: číslo bankovního účtu, číslo zákaznického účtu, informace získané na základě odečtu měřicích zařízení.
  • Společnost nezpracovává citlivé osobní údaje zákazníků.
 5. Zdroje osobních údajů a monitoring
  • Společnost získává osobní údaje svých zákazníků zejména od nich samých v rámci jednání o uzavření smlouvy. Společnost vždy informuje zákazníky o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi zákazníkem a Společností a také významně zefektivní poskytování služeb.
  • Společnost dále získává osobní údaje z veřejně dostupných registrů a evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.
  • Za účelem zvyšování kvality služeb Společnost monitoruje a zaznamenává komunikaci se zákazníky (především telefonické hovory na zákaznické linky), zákazník je o této skutečnosti předem informován a je oprávněn tento postup odmítnout.
  • Za účelem zajištění bezpečnosti Společnosti a také bezpečnosti poskytovaných služeb jsou v obchodních kancelářích PRE umístěny kamerové systémy. O umístění kamerových systémů je zákazník vždy informován informačními cedulemi a piktogramy při vstupu do takového prostoru. Záznamy z kamerových systémů jsou archivovány po nezbytně nutnou dobu a mimo uvedený účel nejsou dále nijak zpracovávány.
 6. Příjemci osobních údajů
  • Společnost poskytuje osobní údaje o zákaznících státním orgánům a dalším subjektům v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností, a to zejména soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům a České televizi a Českému rozhlasu.
  • Společnost v rámci zpracování osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb, poskytuje osobní údaje zákazníků získané s jejich souhlasem jiným osobám, a to po dobu, kdy s tímto postupem zákazník písemně nevyjádřil nesouhlas. Společnost v těchto případech klade důraz na důvěrnost těchto údajů a takové osoby nejsou oprávněny osobní údaje zákazníků dále předávat.
 7. Zpracovatelé osobních údajů
  • Zpracování osobních údajů mohou pro Společnost provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů ve smyslu § 6 Zákona.
  • Zpracovateli osobních údajů Společnosti jsou zejména:
   • společnosti Skupiny PRE,
   • osoby, které monitorují měřicí zařízení,
   • operátoři distribučních sítí,
   • náhradní dodavatelé nebo poskytovatelé služeb,
   • dodavatelé kamerových systémů umístěných v prostorách Společnosti,
   • osoby, které jsou oprávněny shromažďovat údaje o úvěrech a dluzích a které jsou nápomocny Společnosti při přijímání obchodních rozhodnutí,
   • další osoby v souvislosti s uzavíráním, správou a archivací smluv a souvisejících dokumentů,
   • osoby, které poskytují Společnosti služby v případě, že se zákazník rozhodne služeb využít,
   • jiné třetí strany, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností Společnosti.
 8. Kontaktní údaje
  • Jakékoli dotazy, týkající se zpracovávání osobních údajů kteroukoli Společností Skupiny PRE, můžete adresovat na společnost Pražská energetika, a. s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10, tel.: 800 550 055, e-mail:pre@pre.cz