Obdrželi jste vyjádření k podané výpovědi vaší smlouvy s PRE?

V případě, že PRE obdržela výpověď nebo žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách komodit (elektřiny / plynu), přímo od zákazníka nebo od jiného dodavatele na základě plné moci zákazníka, provádíme ověření a kontrolu výpovědi (žádosti).

Výsledkem tohoto ověření a kontroly je akceptace nebo odmítnutí podané výpovědi (žádosti). O výsledku vyhodnocení výpovědi (žádosti) PRE zákazníka vždy informuje písemně.

Akceptace výpovědi

V akceptačním dopise od PRE je uvedeno datum, ke kterému PRE potvrzuje ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny / plynu. K následujícímu dni musí být ze strany zákazníka zajištěna dodávka elektřiny / plynu jiným dodavatelem. V opačném případě se zákazník vystavuje riziku vzniku neoprávněného odběru dle příslušných právních předpisů.

 

Je-li v akceptačním dopise uvedeno upozornění na riziko smluvní sankce, musí být datum ukončení Smlouvy přesně dodrženo. V opačném případě je PRE oprávněna, v souladu se ustanovením Smlouvy, platnými obchodními podmínkami a Ceníkem smluvních pokut (508 kB), vystavit zákazníkovi smluvní pokutu.

 

V průběhu výpovědní lhůty má zákazník možnost kdykoliv výpověď (žádost) odvolat a zůstat i nadále odběratelem PRE.

 

Bližší informace k odvolání výpovědi a pokračování dodávky od PRE naleznete v F.A.Q. Podepsali jste smlouvu jinému dodavateli.

Odmítnutí výpovědi

V případě odmítnutí obdržené výpovědi (žádosti) PRE, zákazníka o důvodech odmítnutí vždy informuje písemně.

    Je-li v akceptačním dopise uvedeno upozornění na riziko smluvní pokuty, doporučujeme zákazníkovi:
  • při podání výpovědi (žádosti) jiným dodavatelem na základě plné moci zákazníka, obrátit se na příslušného dodavatele s dotazem na řešení vzniklé situace, tj. riziko smluvní pokuty,
  • podal-li výpověď (žádost) zákazník sám, doporučujeme kontaktovat PRE za účelem sjednání dalšího postupu.

Dojde-li k neoprávněnému ukončení Smlouvy ze strany jiného dodavatele nebo zákazníka, je PRE oprávněno vystavit zákazníkovi smluvní sankci v souladu s ustanovením Smlouvy, platnými obchodními podmínkami a Ceník smluvních pokut (508 kB). Smluvní pokuty bude zahrnuta do konečného vyúčtování (faktury) od PRE.