Řešení pohledávek

Pohledávky v rámci probíhající dodávky elektřiny a plynu

Vznik pohledávky

Pohledávka PRE na aktivních účtech vzniká nezaplacením faktury za elektřinu nebo plyn a předepsaných záloh ve lhůtě splatnosti (faktura je splatná do 17 dnů ode dne vystavení faktury/daňového dokladu). Povinnost úhrady faktur za dodanou elektřinu nebo plyn a záloh vyplývá ze smluvního vztahu a přímo z energetického zákona (zákon č. 458/2000 Sb.), který neplnění platebních povinností kvalifikuje podle § 51 a § 74 jako neoprávněný odběr. Výši záloh lze v odůvodněných případech po vzájemné dohodě se zákazníkem upravit.

 

Upomínkové řízení

PRE sleduje a vyhodnocuje prostřednictvím zákaznického systému platební morálku u jednotlivých zákaznických účtů zákazníků. V případě, že je identifikována pohledávka po splatnosti, zahajuje se upomínkové řízení. V rámci tohoto řízení obdrží zákazníci v prodlení upomínku, s uvedením náhradního termínu splatnosti pohledávky. V některých případech dle rozhodnutí PRE může být zákazník informován o výši pohledávky telefonicky, SMS zprávou, e-mailem nebo osobní upomínkou, kterou PRE doručí přímo do odběrného místa dlužníka.

 

Splátkový kalendář

O možnosti rozložení plateb prostřednictvím splátkového kalendáře a jeho parametrech (počet a výše splátek, doba umoření pohledávky apod.) rozhoduje PRE. PRE uzavře s dlužníkem splátkový kalendář pouze ve výjimečných případech, pokud jsou splněny tyto základní podmínky:

  • zákazník v minulosti na svých zákaznických účtech řádně hradil faktury a zálohy,
  • předmětná pohledávka je mimořádně vysoká a zákazník nemohl takovou výši pohledávky očekávat,
  • první splátka je splatná v den podpisu splátkového kalendáře,
  • v předchozím fakturačním období nedošlo na žádost zákazníka ke snížení záloh.

Splátkový kalendář uzavírá vždy písemně zákazník nebo jím zplnomocněná osoba na základě písemné plné moci (512 kB)* (není třeba notářské ověření) v libovolném Zákaznickém centru (do výše pohledávky 100 000,- Kč) nebo po telefonické dohodě přímo v oddělení Fakturace a pohledávky ze smluvních vztahů na adrese Pražská energetika, a.s., Na Hroudě 2149/19, 100 05 Praha 10.

 

Přerušení dodávky kvůli neplacení

Není-li předchozí upomínkové řízení účinné, je PRE oprávněna, v souladu s energetickou legislativou a smluvním ujednáním, požádat příslušného provozovatele distribuční soustavy o přerušení dodávky elektřiny nebo plynu do odběrného místa dlužníka. Doklad o přerušení s informacemi zákazníkovi o dalším postupu je předán osobně nebo vložen do poštovní schrány, je-li řádně označena. Doklad o přerušení může obsahovat informace o výši pohledávky včetně poplatků za přerušení a obnovení dodávky.

Bez prokazatelné úhrady těchto částek nelze dodávku elektřiny obnovit!

 

Obnovení dodávky přerušené pro neplacení

PRE obnoví dodávku elektřiny nebo plynu po úplné úhradě pohledávky, včetně souvisejících poplatků (136 kB).

V Zákaznickém centru PRE lze uhradit pohledávku jen bezhotovostně platební kartou prostřednictvím samoobslužných terminálů.

Dodávka elektřiny nebo plynu bude obnovena v souladu s platnou legislativou do dvou pracovních dnů, ode dne uhrazení pohledávky (připsání částky na bankovní účet Pražské energetiky, a.s.). Doklad o provedené úhradě pohledávky můžete zaslat přímo do oddělení Fakturace a pohledávky ze smluvních vztahů na e-mailové adresy pohledavky.domacnosti@pre.cz nebo pohledavky.podnikatele@pre.cz nebo faxem na čísla 267 053 434 pro odběrné místo domácnosti nebo na číslo faxu 267 053 142 pro odběrné místo podnikatelé, případně jej předložit osobně naZákaznickém centru PRE.

Pozor: Jestliže byl po přerušení dodávky elektřiny/plynu také demontován elektroměr/plynoměr, je nutné kromě úhrady dlužné částky předložit i Podklad pro uzavření nové smlouvy o dodávce elektřiny
(570 kB)*. Seznam oprávněných osob (revizních techniků) pro distribuční území PREdi (pouze elektřina) naleznete zde. Seznamy ostatních revizních techniků (pro elektřinu i plyn) zpravidla uvádějí jednotliví provozovatelé distribučních soustav na svých webových stránkách.

 

Důležité informace:

Při obnovení dodávky elektřiny nebo plynu se technici neobejdou bez zpřístupnění měřicího zařízení.

Pokud zákazník odběrné místo neužívá (odstěhoval se, zemřel aj.), je skutečný odběratel elektřiny nebo plynu povinen uzavřít smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu.

Zákazník je odpovědný za zajištění odběrného místa tak, aby po obnovení dodávky nedošlo ke škodám nebo újmě na zdraví či majetku kvůli nezajištěným (zapnutým) elektrickým nebo plynovým spotřebičům nebo kvůli nevyhovujícímu technickému stavu odběrného místa.


* Formulář můžete vyplnit také elektronicky, pro jeho optimální zobrazení prosím použijte Adobe Reader verze 8.0.

Pohledávky po ukončení dodávky elektřiny a plynu

Vznik pohledávky

Smluvní vztah je pro odběrné místo se zákazníkem ukončen na základě jeho žádosti nebo případně z jiných důvodů (pro neplacení, úmrtí, trvalé opuštění odběrného místa) a následně je vystavena konečná faktura. Pohledávka u PRE vznikne v případě, že zákazník nezaplatí konečnou fakturu v termínu splatnosti.

 

Upomínkové řízení

V případě, že je na uzavřeném zákaznickém účtu evidována pohledávka po datu splatnosti a přitom nelze provést zápočet pohledávky na jiný zákaznický účet zákazníka, zašle PRE na adresu udanou zákazníkem při poslední komunikaci upomínku. Tím je zahájeno mimosoudní vymáhání pohledávky.

 

Spolupráce s inkasními kancelářemi

PRE využívá služeb smluvních externích inkasních kanceláří, které po dohodnutou dobu pohledávku, včetně příslušenství a úroků z prodlení vymáhají. V tomto období komunikuje se zákazníkem ve věci úhrady pohledávek inkasní kancelář. Pokud je vymáhání neúspěšné, podává inkasní kancelář návrh na další postup, jímž zpravidla bývá podání soudní žaloby na dlužníka.

 

Splátkový kalendář

PRE výjimečně poskytuje na splacení pohledávek zákazníkům splátkový kalendář s omezeným počtem splátek. Při podpisu splátkového kalendáře požaduje PRE úhradu první splátky. Splátkové kalendáře se uzavírají vždy písemně v Zákaznickém centru PRE, nebo po telefonické dohodě přímo v oddělení Fakturace a pohledávky ze smluvních vztahů na adrese Pražská energetika, a. s., Na Hroudě 2149/19, 100 05 Praha 10.

Řešení upomínky o zaplacení

V případě, že PRE na zákaznickém účtu eviduje pohledávku po splatnosti, je zahájeno upomínkové řízení. V rámci tohoto řízení obdrží zákazníci v prodlení upomínku, s uvedením náhradního termínu splatnosti pohledávky. Upomínka je v podobě obyčejné listovní zásilky zaslána následující pracovní den na zasílací adresu (adresa, kterou zákazník uvedl PRE jako korespondenční).

Pokud zákazník obdržel upomínku a přitom pohledávku již zaplatil, může si správné přiřazení platby ověřit on-line na Moje PRE nebo telefonicky na Zákaznické lince PRE. Zjistí-li zákazník, že platba nebyla připsána na bankovní účet PRE, prosíme o zaslání dokladu o provedené úhradě pohledávky (nikoli příkaz k úhradě, ale například kopii zaplacené složenky, bankovní potvrzení o platbě apod.) přímo do oddělení Fakturace a pohledávky ze smluvních vztahů na e-mailové adresy pohledavky.domacnosti@pre.cz nebo pohledavky.podnikatele@pre.cz nebo faxem na čísla 267 053 434 pro odběrné místo domácnosti nebo na číslo faxu 267 053 142 pro odběrné místo podnikatelé, případně jej předložit osobně na Zákaznickém centru PRE.

 

Důležitá informace:

Datem splatnosti faktury je datum, kdy je částka připsána na bankovní účet PRE, nikoli den, kdy jsou peníze odeslány. Připsání částky na účet může trvat dva až tři dny.