Energie s dětskou tváří – Pink Crocodile

Motto: Věříme, že každé dítě bez ohledu na jeho speciální potřeby, rasu, národnost, kulturu, sociální status či náboženství má právo na adekvátní medicínskou péči, vzdělání, sociální podporu, služby a pomůcky, které potřebuje ke svému vývoji. Má také stejné právo být platným a rovnocenným členem společnosti a žít kvalitní a šťastný život.

Možná jste si v okolí pracoviště Na Hroudě všimli bílého auta s nepřehlédnutelným potiskem růžového krokodýla. Zajímá vás, komu auto patří? Patří organizaci Pink Crocodile, mezinárodní neziskové organizaci, jejíž hlavní cílovou skupinou podpory jsou děti se sluchovým postižením a těžkým kombinovaným postižením, zvláště pak sociálně znevýhodněné, vyčleňované z různých důvodů ze společnosti či žijící na hranici chudoby. Organizace podporuje projekty integrace dětí do běžné společnosti, usiluje o zlepšení kvality jejich života a bojuje za jejich práva. Pár otázek nám zodpověděla paní Dagmar Herrmannová, zakladatelka Pink Crocodile, o. p. s., a ředitelka Pink Crocodile School.

Pink Crocodile působí mezinárodně; v kterých zemích konkrétně je tedy aktivní a co dětem a jejich rodinám nabízí?
Pink Crocodile má projekty v rozvojových zemích, které podporují děti se sluchovým a kombinovaným postižením, žijící na hranici chudoby. Aktivní jsme v Indii, na Srí Lance a od minulého roku jsme začali podporovat i děti v Africe. Pomoc je zaměřená na rehabilitaci, vzdělávání a podporu center, která se starají o tuto cílovou skupinu.  

V Praze jste v roce 2013 založili Pink Crocodile School, registrovanou pod MŠMT. Pro koho je škola především určena?
Pink Crocodile School je cílovou skupinou pro děti s velmi těžkým kombinovaným postižením, které jsou obtížně zařaditelné i do stávající sítě speciálních škol v ČR. Centrum vzniklo po desetiletých zkušenostech s vedením vzdělávacího programu pro tyto děti a je rovněž inspirováno programem vzdělávání těchto dětí ve vyspělých zemích EU a USA, kde zaměstnanci Pink Crocodile School působili. Pink Crocodile School aktivně spolupracuje i s různými zahraničními centry a organizacemi. Kromě vzdělávání centrum poskytuje i odbornou diagnostiku, terapie, aktivity pro děti a jejich rodiče, podporu velmi malých dětí a jejich rodin a rozsáhlý integrační program a pomoc začleňování těchto dětí do společnosti. Také bojujeme proti diskriminaci a za práva dětí naší cílové skupiny.  

Zjistila jsem, že provozujete nejen školu, ale i mateřskou školu, a také různé druhy terapií. Kde sbíráte zkušenosti pro práci a kdo ve škole a školce pracuje?
Žáci jsou v Pink Crocodile School vzděláváni zkušenými speciálními pedagogy za podpory asistentů pedagoga a pravidelně docházejících proškolených  dobrovolníků, plnících tuto podpůrnou funkci asistenta. Pro naše žáky je vzhledem k jejich těžkému kombinovanému postižení u většiny z nich podpora asistenta v době výuky velmi důležitá k rozvoji maximálního možného potenciálu a schopností každého jednotlivého žáka. Celá výuka je úzce propojena s muzikoterapeutickými bloky, které výrazně podporují rozvoj komunikace, emocí a celkově napomáhají lepšímu porozumění probíraného učiva. Muzikoterapeut se účastní v různých formách každodenní výuky. Žáci mají také ve vzdělávacím programu zařazeny tzv. integrační bloky společně se zdravými dětmi a možnost rozsáhlého integračního programu. Věříme, že naše děti dokážou všechno, jen k tomu potřebují trochu více pomoci. Tak se třeba účastníme maratonu se závodními vozíčky, lyžujeme na speciálních lyžích, máme kapelu, vaříme cizokrajná jídla, hrajeme v muzikálech nebo vydáváme vlastní časopis. Pink Crocodile nemá však v Čechách „jen“ Pink Crocodile School, ale snaží se celonárodně podporovat integraci dětí do společnosti. Právě například běží hodně úspěšná kampaň #Smile4PinkCrocodile.  

Co nabízí mateřská škola?
Mateřská škola Pink Crocodile je součástí Pink Crocodile School. Nabízí vzdělávání a péči dětem s různým typem kombinovaného postižení a znevýhodnění, které je v současné době díky jejich diagnóze obtížné zařadit i do stávající sítě speciálních škol v ČR. Pokud máme kapacitu, přijímáme i děti s lehčím typem postižení. Do mateřské školy jsou zařazovány děti do zahájení povinné školní docházky. Myšlenka integrace je základním kamenem celé činnosti naší mateřské školy. Usilujeme o to, aby každé dítě se zdravotním postižením mohlo žít v přirozeném prostředí, společně se svými kamarády a sourozenci. Klademe důraz na rozvoj komunikace, uplatňujeme kromě mluveného jazyka všechny dostupné formy alternativních augmentativních  komunikačních metod (AAK) dle schopností a potřeb jednotlivých dětí. Samozřejmostí je individuální práce s dětmi podle jejich individuálního vzdělávacího plánu, odborná péče zaměřená na speciálně pedagogické metody.  

V základní škole probíhá klasická výuka? Moc si to nedovedu představit…
Naše základní škola speciální je určena primárně pro žáky s těžkým kombinovaným postižením, které je díky jejich diagnóze obtížné zařadit i do stávající sítě speciálních škol v ČR. Pokud máme kapacitu, přijímáme však i žáky s lehčím typem postižení. Přijímáme i žáky s progresivní formou postižení či letální prognózou. Posláním základní školy Pink Crocodile je poskytovat dětem s těžkým kombinovaným postižením vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života na základě individuálních potřeb a možností. Školní vzdělávací program "Pink Crocodile School" je zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu  pro základní školu speciální. Vzdělávací proces se přizpůsobuje úrovni psychického a fyzického rozvoje žáků. Vzhledem k variabilitě schopností a úrovni vědomostí a dovedností je nezbytné při vzdělávání uplatňovat přístupy odpovídající vývojovým a osobnostním specifikům žáků, za přispění nejvyšší míry podpůrných opatření.

Jak zabezpečujete výuku dětí s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami
Žákům s nejtěžšími formami  postižení náleží nejvyšší míra podpůrných opatření.  Žáci jsou vzděláváni formou individuální integrace ve třídě, kterou navštěvují žáci se středně těžkým mentálním postižením. Společné vzdělávání  žáků s rozdílným stupněm postižení vychází rovněž z myšlenky integrace, která je základním kamenem celé činnosti naší organizace. Usilujeme o to, aby každý žák mohl žít v přirozeném prostředí, společně se svými vrstevníky.  

Jaké typy terapií a dalších možností Pink Crocodile School nabízí?
Děti pravidelně navštěvují fyzioterapii, mají každodenní muzikoterapeutické bloky, intenzivní rozvoj komunikace, provádíme v rámci možností zooterapii. Děti mají i logopedii, sluchová cvičení nebo chodí do multisenzoriální místnosti. Individuálně máme i program Son Rise pro děti, které tento program potřebují.  

PRE přispěla Pink Crocodile na provoz školního autobusu, takže se ptám, odkud k vám děti dojíždějí?
Naše zařízení je unikátní, je pro děti, které předtím hodně obtížně až marně hledaly školu. Proto k nám dojíždějí děti doslova ze všech koutů Prahy a okolí nebo i z části Středočeského kraje.  

Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Poptávka po vzdělávání a službách v naší Pink Crocodile School roste, takže máme již poměrně dlouhou čekací listinu zájemců. Zároveň mají některé děti s těžkým kombinovaným postižením progresivní diagnózu, či musí absolvovat často těžké operace s dlouhodobou léčbou. Proto jsme se rozhodli zařízení rozšířit - budeme budovat novou školu v Horoměřicích. Její součástí bude nejen mateřská a základní škola, rozsáhlý integrační program, ale také služby respitní a paliativní péče – malého dětského hospicu. U objektu by měla být i multisenzoriální zahrada a koutek pro zvířata na zooterapii. Na projekt se v současné době snažíme sehnat prostředky - brzy budeme zahajovat kampaň #Nakrmkrokodyla s podtitulem Daruj peníze nebo svůj čas. Pro projekt hledáme partnery či ambasadory. Držte nám palce, aby se nám vybudování našeho snu podařilo. Chtěli bychom v novém zařízení být již v září příštího roku.  

Moc vám děkuji za přiblížení chodu vaší školy a přeji nejen dětem, aby se vaše plány beze zbytku vyplnily.