Ocenění od Konta Bariéry

Rok 2017 je pro Pražskou energetiku významný mimo jiné i tím, že v září oslavíme stodvacáté výročí založení právního předchůdce naší současné společnosti. Významný a jubilejní je letošní rok i pro Konto Bariéry, stěžejní projekt Nadace Charty 77, s kterým je PRE spojena již šestým rokem. Toto konto je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, do které již pětadvacet let přispívá na čtyřicet tisíc dobrovolných a pravidelných dárců, kteří tak svým příspěvkem pomáhají financovat program Konta Bariéry. Díky těmto dárcům už čtvrt století peníze z konta pomáhají lidem se zdravotním postižením zlepšovat jejich osud a vracet je do „normálního“ života.

Dnes již Konto Bariéry není jediným projektem; přibyly další projekty, které opět souvisejí se vzděláváním a  pracovním uplatněním lidí s postižením – například Pomáhej s humorem, Sport bez bariér, Nový start, Senzační senioři, Počítače proti bariérám a v neposlední řadě Firemní fondy.

Právě serióznost a profesionalita projektů Nadace Charty 77 vedla vedení Pražské energetiky k tomu, aby se při realizaci svých donátorských aktivit spojila v roce 2012 s Nadačním fondem Charty 77, kde máme zřízen vlastní Fond PRE. Smyslem této dohody je zejména transparentní rozdělování finančních prostředků a podpora řešení zdravotních a sociálních potřeb osob se zdravotním postižením a organizací, které postižené sdružují. Spolupráce s Nadací Charty 77 je pro Pražskou energetiku velice přínosná a především ekonomická v tom, že pracovníci nadace mají dokonalý přehled o postižených, spolupracují s lékaři a dalšími odborníky v oboru, za každou žádostí vidí skutečné a konkrétní příběhy, a my tak máme záruku, že se naše finanční pomoc dostane opravdu k těm, kteří ji aktuálně a nejvíce potřebují. A Pražská energetika samozřejmě velmi oceňuje fakt, že projekty Nadace Charty 77 jsou veřejností dlouhodobě chápány jako transparentní a důvěryhodné. Administrativně je totiž celý projekt spravován a zaštítěn jménem Nadace Charty 77, která za jeho realizaci nese plnou zodpovědnost. Finanční dar z našeho fondu byl v roce 2016 rozdělen mezi pětadevadesát schválených žadatelů, s kterými následně Nadace Charty 77 uzavřela darovací smlouvy. V každé darovací smlouvě je pak uvedeno, že Dar je poskytován z prostředků „Fondu PRE“ společnosti Pražská energetika, a. s. Průměrná částka na jeden realizovaný projekt činila v loňském roce přibližně 35 000 Kč.

Konto Bariéry se snaží poděkovat části svých věrných dárců, příznivců a pomocníků na slavnostním setkání dárců. Letos se toto setkání konalo koncem února opět v krásném prostředí Písecké brány. Setkání moderoval Libor Bouček, hudební program zajistil úžasný soubor The Tap Tap Orchesta s jeho vedoucím Šimonem Ornestem – a nutno přiznat, že některé texty jejich písní byly pro mnohé účastníky opravdu a překvapivě hodně drsné! Ředitelka Konta Bariéry Božena Jirků předala na improvizovaném pódiu symbolické ocenění těm, kteří jim pomáhají radou, penězi, bezplatnými službami, know-how, a mnozí tím vším dohromady. Oceněných bylo celkem čtyřicet tři; mezi nimi mnozí z těch, kteří stáli u zrodu Konta Bariéry, dále umělci, kreativci s neotřelými nápady, zástupci médií a společností – a mezi nimi i Pražská energetika, která má u Nadace Charty 77 největší firemní fond.