Hospodaření Skupiny PRE v roce 2018 potvrdilo stoupající trend růstu společnosti

Praha 20.06.2019

Rok 2018 byl z pohledu všeobecného hospodářského vývoje české ekonomiky ve znamení intenzivního růstu. Domácí ekonomika posílila o 3 %. K růstu HDP přispěla především domácí poptávka, zvláště tvorba hrubého fixního kapitálu a výdaje na konečnou spotřebu domácností.

Cena elektřiny se v loňském roce na Pražské energetické burze zvyšovala a za dodávky na následující rok se tak postupně dostala až k hodnotám výrazně převyšujícím 50 EUR/MWh. Zároveň došlo k nárůstu spotřeby elektřiny oproti předchozímu roku, a to jak na území Prahy, tak i v celé ČR. Celková spotřeba elektřiny v ČR dosáhla hodnoty 62,2 TWh, což oproti roku 2017 představuje nárůst o 0,5 %.

Skupina PRE v loňském roce zaznamenala již po třetí v řadě rekordní hospodářský výsledek na úrovni provozního zisku před odpisy EBITDA. Konsolidovaný zisk (EBITDA) dosáhl hodnoty 4 873 mil. Kč, a tím překročil zisk roku 2017 o 118 mil. Kč. Na úrovni zisku z běžné činnosti po zdanění dosáhl výsledek roku 2018 hodnoty 2 868 mil. Kč. Mírný pokles oproti roku 2017 byl způsoben změnou metody účtování investičních příspěvků v souladu s nově přijatým standardem IFRS 15. K úspěšným výsledkům přispěl nárůst objemu dodávek ve všech segmentech. V oblasti elektřiny se objem dodávek podařilo navýšit o 88 GWh, v oblasti plynu o 50 GWh.
Množství distribuované elektřiny na licencovaném území meziročně vzrostlo o 39 GWh a objem výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie se oproti předchozímu roku zvýšil o 4 GWh.

V oblasti obchodu s elektřinou byl rok 2018 úspěšný v navýšení celkového objemu dodávek o 88 GWh. Díky novým prodejním aktivitám se prodej elektřiny na napěťové hladině VN a VVN podařilo meziročně navýšit o 4,1 %. Významné navýšení bylo zaznamenáno v oblasti dodávek elektřiny mimo území Prahy, kde meziroční nárůst činil 6,4%. Po dlouhé době, kdy byly ceny pro retailové zákazníky stabilní, musela naše společnost, stejně jako konkurence, přistoupit ve druhém pololetí k úpravám cen a k alespoň částečnému přenesení růstu velkoobchodních cen na konečné zákazníky. Na aktuální vývoj trhu s elektřinou a na agresivní jednání konkurence reagovala společnost pomocí osvědčených retenčních prodejních aktivit zaměřených na stabilizaci a fixaci celého portfolia. Součástí retenčních opatření bylo několikaktivních kampaní, které cílily na zákazníky s produkty končícími v průběhu roku a nabídly jim výhodnou prodejní cenu s fixací až do roku 2020.

V roce 2018 také výrazně posiloval obchod se zemním plynem, kde se podařilo zvýšit celkový objem dodávek plynu na 387 GWh, tedy o 14,8 % oproti předchozímu roku. Společnost bude své prodejní aktivity v této oblasti intenzivně rozšiřovat i nadále.

Významné aktivity rozvíjí PRE v oblasti elektromobility a inteligentní městské infrastruktury. V minulém roce vybudovala společnost už pátou rychlodobíjecí stanici a přes 20 standardních dobíjecích stanic PREpoint, přičemž počet zákazníků využívající tyto PREpointy se oproti minulému roku opět zdvojnásobil. V oblasti výstavby veřejných dobíjecích stanic připravila PRE dva komplexní projekty. Oba byly vybrány a podpořeny dotacemi Ministerstva dopravy ČR v rámci Operačního programu Doprava. První z projektů, „Páteřní síť PRE“, je zaměřen na zbudování národní sítě rychlodobíjecích stanic pro elektromobily, která čítá 125 stanic rozmístěných v 50 regionech ČR. PRE předložila Ministerstvu dopravy svůj projekt spolupráce s majiteli čerpacích stanic a zvítězila v tendru o získání podpory na jeho realizaci. Projekt bude realizován do poloviny roku 2021. Druhým podpořeným projektem je „Metropolitní síť PRE“. V rámci tohoto projektu vznikne, primárně v Praze, přes sto tzv. standardních dobíjecích stanic.
V průběhu roku 2018 nebyly zaznamenány žádné rozsáhlé technické havárie, které by významným způsobem ovlivnily dodávku elektřiny Pražanům. Provozní výsledky distribučního systému potvrzují trend snižování poruchovosti distribuce v Praze. Vůči naprosté většině koncových zákazníků připojených k distribučním sítím PREdi byly v průběhu roku splněny standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb v souladu s vyhláškou ERÚ č. 540/2005 Sb. Zejména dosahované hodnoty spolehlivosti dodávek na všech úrovních napětí dle evidence ERÚ jsou velmi příznivé ve srovnání s dalšími provozovateli v ČR i srovnatelnými provozovateli ve srovnatelných velkoměstech v rámci EU.
V roce 2018 zesílil zájem investorů o připojování nových objektů, čímž vznikají nová odběrná místa v dosud nezastavěných částech Prahy. K distribuční soustavě bylo na konci roku 2018 připojeno více než 802 tis. odběrných míst, což představuje meziroční nárůst asi o 1 %. Do distribuční sítě investovala PRE v roce 2018 1 701 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 6,7 %. Nejvýznamnější dokončenou stavbou roku 2018 bylo zprovoznění nové transformovny 110/22 kV v Karlíně, která výkonově značně odlehčí části centra Prahy 1 a Prahy 9 a také zajistí příkon pro nově se rozvíjející území podél Vltavy až k Libni.

V roce 2018 došlo k dalšímu rozšíření Skupiny PRE o nové dceřiné společnosti Solarinvest a Frontier. Tyto společnosti významně rozšiřují portfolio energetických služeb poskytovaných Skupinou PRE a významným způsobem tak posilují naši pozici na rozvíjejícím se trhu.

Na dnešním jednání valné hromady kromě schválení hospodářských výsledků společnosti a dalších předložených materiálů akcionáři mimo jiné rozhodli také o výši dividendy, která činí 436,99 Kč na akcii před zdaněním. Zároveň akcionáři odvolali z dozorčí rady zástupce reprezentující Hlavní město Praha Jaroslava Štěpánka, Jana Sixtu a Moniku Hášovou a na uvolněná místa zvolili Mateje Šandora a Michaela Kocha a Jana Chabra.

Skupinu PRE tvoří mateřská společnost Pražská energetika, a. s.,

která je prostřednictvím dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., regionální provozovatel distribuční soustavy, působící na území hlavního města Prahy a města Roztoky. Současně je Pražská energetika, a. s., významný obchodník s elektřinou na velkoobchodním trhu v ČR. PRE je jedním z největších dodavatelů elektřiny s působností na celém území České republiky. Prodává ji téměř sedmi stům tisícům odběratelů.
Společně s dalšími dceřinými společnostmi PREměření a. s., PREzákaznická, a. s., eYello k. s., KORMAK Praha a. s., a PREnetcom, a. s., zajišťuje veškerý servis obsluhy zákazníků, doplňkové služby v energetice, stavební a montážní práce a další činnosti související s energetikou.
Historie pražské energetiky sahá až do roku 1897 a současná akciová společnost vznikla k 1. 1. 1994. Ta se od svého založení postupně přeměnila na zákaznicky orientovanou společnost v oblasti obchodování, prodeje a distribuce elektřiny včetně kompletního servisu.


Další informace naleznete na www.pre.cz


Přílohy:

TZ -Hospodaření skupiny PRE v roce 2018 potvrdilo stoupajcíí trend růstu společnosti (515kB)