Valná hromada PRE potvrdila dobré hospodaření společnosti

Praha 23. června 2016 – Rok 2015 byl rokem dynamického růsty české ekonomiky. Z tohoto pozitivního vývoje profitovala také Skupina PRE, a to i navzdory pokračujícímu konkurenčnímu tlaku ve všech prodejních segmentech, složitým rámcovým podmínkám, nadále klesajícím cenám elektřiny na velkoobchodním trhu a nepříznivému vývoji počasí, kdy se stejně jako v předchozím roce opakovala mírná zima.

Valná hromada schválila vyplacení dividendy ve výši 442 Kč na akcii. Na pozitivní výsledek mělo vliv zejména zvýšení celkového objemu prodeje a tržeb, kdy dodávka elektřiny meziročně narostla o 223 GWh, a to zejména díky vyššímu objemu dodávek zákazníkům mimo území hlavního města. Ke značnému navýšení výnosů došlo také v oblasti obnovitelných zdrojů energie, kde se objem výroby téměř zdvojnásobil, naopak provozní náklady se podařilo oproti předchozímu roku dále snížit, dále rostly tržby z výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tradičně vysoké investice do rozvoje a oprav energetické sítě dosáhly téměř 1,5 miliardy korun. Výsledky činnosti společnosti za rok 2015 schválili akcionáři na dnešní valné hromadě.

„Rok 2015 byl rokem dynamického růstu české ekonomiky. Meziroční růst HDP dosáhl hodnoty více než 4 %. Tento růst byl tažen výhradně domácí poptávkou a česká ekonomika tak patřila mezi nejrychleji rostoucí evropské ekonomiky. Míra inflace dosáhla jen 0,3 %, což je nejméně od roku 2003 a druhá nejnižší hodnota v historii samostatné České republiky.

Nárůst spotřeby elektřiny související s oživením ekonomiky byl regionálně velmi odlišný. V případě hlavního města byl pak tento růst významně slabší než v ostatních regionech, protože podíl průmyslové výroby je v Praze nízký a oblast obchodu a služeb, jakož i spotřeba domácností na oživení a růst ekonomiky reagují pomaleji“, uvedl ve zprávě představenstva Pražské energetiky, a. s., jeho předseda Pavel Elis.

I přes to dosáhla Skupina PRE v roce 2015 čistého konsolidovaného zisku ve výši 2 523 mil. Kč, čímž o 5 % překročila hospodářský výsledek roku 2014. To potvrzuje udržení vysokého standardu výkonnosti skupiny. Tohoto dobrého výsledku dosáhla Skupina PRE díky zlepšení celkového objemu prodeje a tržeb, kdy dodávka elektřiny narostla o 223 GWh, ke značnému navýšení výnosů došlo také v oblasti obnovitelných zdrojů energie, kde se objem výroby téměř zdvojnásobil. Provozní náklady byly oproti předchozímu roku dále sníženy, celkové konsolidované provozní náklady meziročně poklesly o 36 mil. Kč. Důsledná implementace programů na zvýšení efektivity, které byly realizovány v předchozích letech, vytváří předpoklady pro dlouhodobou stabilizaci nákladů a jejich další úspory.

Celková dodávka elektřiny dosáhla v roce 2015 objemu 5 841 GWh, což znamená meziroční nárůst o 4 %. Tento pozitivní vývoj se odehrál zejména mimo území Prahy, kde se dodávka meziročně zvýšila o 20 %. Objem dodávek plynu se podařilo v průběhu roku zvýšit ze 113 GWh na 158 GWh.

„Během roku jsme intenzivně pracovali na vývoji nových produktů a připravovali pro naše zákazníky nabídky, které jim přináší nejen cenové výhody a úsporu nákladů, ale i další benefity. V rámci neustálého zkvalitňování zákaznic¬kých služeb jsme i nadále rozšiřovali okruh služeb dostupných na internetovém portálu Moje PRE, kde zákazníci mohou pohodlně vyřídit veškeré záležitosti související s dodávkou elektřiny a plynu. Společnost PRE dlouhodobě usiluje o vyvážený transparentní vztah se zákazníky,“ řekl tiskový mluvčí společnosti Petr Holubec

V oblasti zajišťování elektřiny byla v roce 2015 zachována diverzifikovaná struktura dodavatelů. Vzhledem k dosta¬tečné likvidnosti energetického trhu není nákup elektřiny zajišťován prostřednictvím dlouhodobých smluv. V soula¬du s trendem minulých let postupně získává na významu dodávka elektřiny od lokálních výrobců energie z obnovitelných zdrojů, a to zejména z bioplynových stanic a vodních elektráren.

Nejspolehlivější distributor elektrické energie

PREdistribuce, a. s., která je provozovatelem distribuční sítě v hlavním městě Praze a v Roztokách u Prahy, představuje nejvýznamnější dceřinou společnost Skupiny PRE. Hospodářský výsledek PREdi po zdanění činil 1 052 mil. Kč. Na úrovni EBITDA společnost docílila výsledku 2 804 mil. Kč.

Společnost PREdi investovala v roce 2015 do distribuční soustavy celkem 1 494 mil. Kč. Realizované investice, které směřovaly do obnovy stávající sítě i do nové výstavby, se tak pohybují na úrovni srovnatelné s předchozími lety. Distribuční síť v roce 2015 stejně jako v předchozích letech fungovala na velmi vysoké kvalitativní úrovni a byla jednoznačně nejspolehlivější distribuční sítí v České republice. Z pohledu kvality a bezpečnosti dodávek je pak zcela srovnatelná s energetickou infrastrukturou v západoevropských metropolích. PREdi se rovněž výrazně angažuje v oblasti digitalizace provozu sítě a vytváření inteligentní infrastruktury, která do budoucna usnadní její spolehlivé řízení, umožní integraci zvyšující se decentrální výroby a zároveň splní požadavky zákazníků na komfort a možnosti využití inovativních produktů. Tato opatření v počáteční fázi zahrnují také instalaci inteligentních elektroměrů. PRE podporuje rozvoj spolehlivé infrastruktury pro moderní koncepty elektromobility, na svém distribučním území provozuje v současné době již 28 veřejných nabíjecích stanic a tento počet bude dále navyšovat.

Měření výrazně pomáhá úsporám

Společnost PREměření, a. s., se nachází ve fázi silného růstu. Stejně jako v předchozím roce se podařilo takřka zdvojnásobit hospodářský výsledek oproti roku předchozímu a výsledek společnosti na úrovni EBITDA za rok 2015 činil 325 mil. Kč. Tento nárůst souvisí stejně jako vloni se zvyšujícím se objemem výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a s nárůstem výnosů z energetických služeb. Ke konci roku 2015 činil celkový instalovaný výkon výrobního portfolia přes 23 MW; společnost tak během celého roku vyrobila více než 24 GWh „zelené“ elektřiny. PREm poskytuje sesterské společnosti PREdi služby v oblasti nákupu, montáže a cejchování elektroměrů a zajišťuje odečtovou službu. Tu společnost poskytuje i nadále také ostatním pražským energetickým společnostem a dlouholetým partnerům, kterými jsou Pražská plynárenská Distribuce a Pražská teplárenská. Energetické služby a výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se tak stávají dalším zdrojem příjmů a doplňují tradiční segmenty distribuce a prodeje elektřiny. Již v loňském roce obě tyto nové oblasti přispěly k hospodářskému výsledku na úrovni EBITDA nezanedbatelnou částkou ve výši 290 mil. Kč.

eYello CZ, k. s.

Dceřiná společnost eYello prodává na celém území České republiky pod značkou Yello Energy elektřinu a plyn domácnostem a podnikatelům. Společnosti se podařilo meziročně několikanásobně zvýšit objem tržeb z prodeje elektřiny a plynu. Moderní a jasně strukturované produkty cílí na aktivní zákazníky, kteří hledají nové možnosti. V oblasti prodejních kanálů společnost využívá výraznou měrou srovnávací internetové portály, které zákazníkům nabízí transparentní přehled nabídek dostupných na trhu. Na konci roku 2015 evidovala společnost eYello více než 35 tis. uzavřených smluv. Společnost se tak v uplynulém roce umístila mezi deseti nejdynamičtěji se rozvíjejícími dodavateli elektřiny a plynu v České republice.

Změny ve správních orgánech

Valná hromada na dnešním jednání také zvolila nové členy dozorčí rady a to pna Dr. Jörga Reicherta, který byl dosud náhradním členem dozorčí rady s výkonem funkce do této valné hromady, a dále pana Jaroslava Štěpánka MBA, který byl zvolen na volné místo v dozorčí radě PRE. Po skončení valné hromady zvolili členové dozorčí rady svým předsedou právě pana Jaroslava Štěpánka MBA.

Skupinu PRE tvoří mateřská společnost Pražská energetika, a. s.,
která je prostřednictvím dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., regionální provozovatel distribuční soustavy, působící na území hlavního města Prahy a města Roztoky. Současně je Pražská energetika, a. s., významný obchodník s elektřinou na velkoobchodním trhu v ČR. S postupným otevíráním trhu s elektřinou pro konečné zákazníky je Skupina PRE jedním z největších dodavatelů elektřiny s působností na celém území České republiky. Prodává ji více než sedmi stům tisícům odběratelů.
Historie pražské energetiky sahá až do roku 1897, kdy ještě v rámci Elektrických podniků královského hlavního města Prahy byly položeny základy pražské veřejné elektroenergetické sítě. Po mnoha vlastnických a organizačních změnách vznikla k 1. 1. 1994 akciová společnost. Ta se od svého založení postupně přeměnila na zákaznicky orientovanou společnost v oblasti obchodování, prodeje a distribuce elektřiny.


Další informace naleznete na www.pre.cz


Přílohy: