Akcionáři PRE zhodnotili na valné hromadě další náročný rok

Praha – 23. června 2022

Především hodnocením ekonomických výsledků za rok 2021 se zabývali akcionáři na dnešní valné hromadě Pražské energetiky, a. s.

Vývoj v loňském roce ovlivnily dva zásadní faktory. Prvním bylo pokračování pandemie covid-19, která po dlouhé měsíce ochromovala evropskou i světovou ekonomiku a zásadně ovlivňovala každodenní život nás všech. Všechna přijatá opatření včetně nouzového stavu a omezení pohybu na jaře roku 2021 způsobila pokles poptávky po dodávce energií.

Druhým faktorem se pak stala nestabilita energetických trhů především v druhé polovině roku spojená s prudkým růstem cen komodit. Kombinace více globálních faktorů vedla v loňském roce k dosud nevídanému nárůstu cen energetických komodit, který velmi tvrdě zasáhl všechny dodavatele elektřiny a plynu. Během tří měsíců vystoupala cena elektřiny o téměř 100 % na historická maxima a tento dramatický růst tržních cen elektřiny již nedokázali pokrýt mnozí dodavatelé elektřiny a plynu a oznámili ukončení svých dodávek energií.

PRE loni distribuovala celkem 5 984 GWh a dosažená hodnota je výrazně pod úrovní spotřeby před omezeními spojenými s nákazou covid-19, kdy roční spotřeba elektřiny na území Prahy významně převyšovala hodnotu 6 TWh. Navzdory všem negativním hospodářským vlivům vygenerovala Pražská energetika konsolidovaný provozní zisk před odpisy, úroky a zdaněním EBITDA ve výši 4 751 mil. Kč, což je ve srovnání s výsledkem stejného období předchozího roku (4 738 mil. Kč) hodnota o 0,3 % vyšší. Individuální hospodářský výsledek po zdanění za rok 2021 dosáhl hodnoty 2 325 mil. Kč.

Těchto výsledků se podařilo dosáhnout i přes prudký růst cen na komoditním trhu a přes obtíže spojené s převzetím zákazníků v režimu dodavatele poslední instance (DPI) od společností, které ukončily činnost.

Ostatní provozní výnosy velmi mírně překročily hodnotu roku 2020, kdy došlo k mírnému oživení poptávky v oblasti energetických služeb. Investice v loňském roce směřovaly především do oblasti distribuce a dosáhly celkové hodnoty 2 054 mil. Kč. Pokračování pandemie covid-19 ovlivnilo náklady společnosti. Byly vynaloženy mimořádné náklady ve výši 24 mil. Kč, a to především na ochranné pomůcky a zajištění bezpečnosti práce. Převzetí zákazníků ostatních dodavatelů v režimu DPI zatížilo společnost dalšími jednorázovými náklady zejména v souvislosti s personálním zajištěním této agendy a náklady na IT podporu. Negativní dopady pandemie covid-19 a DPI se však podařilo vykompenzovat úsporami v nákladech na služby, takže celková výše provozních nákladů zůstala meziročně nezměněna.

S ohledem na strategii nákupu elektřiny a plynu, kdy pořízení obou komodit pro domácnosti rozkládá PRE do delšího časového období, byla schopna pořídit elektřinu i plyn pro konečné zákazníky za přijatelné ceny. Výraznou část elektřiny pro své zákazníky vykupuje PRE také od výrobců z obnovitelných zdrojů.

Prudký růst tržních cen elektřiny však způsobil ve druhé polovině loňského roku existenční problémy mnoha dodavatelům elektřiny a plynu, kteří dostatečně nezajišťovali své pozice proti tržním výkyvům cen. PRE tak převzala jako tzv. dodavatel poslední instance dodávky elektřiny do téměř 70 tis. odběrných míst od společností, které přestaly plnit své závazky. Ceny, za které PRE v režimu DPI dodávala elektřinu, byly určeny legislativou. Jasným cílem bylo především zajistit spolehlivou dodávku a převést co nejrychleji většinu těchto zákazníků do standardních smluvních obchodních vztahů. Podstatnou část zákazníků se podařilo z režimu DPI převést na standardní smlouvu ještě do konce roku 2021. Převzetí zákazníků v režimu DPI mělo negativní dopad na výsledky, k čemuž přispěl prudký růst cen na trhu koncem roku.

V roce 2021 tak PRE dodala svým zákazníkům 5 706 GWh elektřiny a 871 GWh zemního plynu. Významně se podařilo navýšit počet odběrných míst segmentu B2C, do kterých dodávala PRE elektřinu i plyn pod značkou PRE nebo Yello. Celkový počet odběrných míst v dodávce dosáhl historicky rekordní hodnoty 785 tisíc.

Události na trhu dále zvýšily tlak na digitalizaci všech procesů. Okamžité převzetí 70 tisíc zákazníků kladlo extrémní nároky na zákaznickou obsluhu, a to jak v přímém styku se zákazníkem ve front office, tak také v oblasti podpory prodeje a back office činností. Díky enormnímu nasazení všech pracovníků a rychlému navyšování kapacit se podařilo zvládnout nápor prvních týdnů. Ve velmi krátké době se pak podařilo vyvinout efektivní digitální nástroje na podporu procesů změny dodavatele, což nám dále umožnilo urychlit obsluhu tisíců nových zákazníků denně.

Významným rozvojovým segmentem, který zaznamenává intenzivní růst, je elektromobilita. PRE ji vnímá jako důležitou součást svých aktivit jak v oblasti rozvoje veřejné dobíjecí infrastruktury, tak v oblasti rozšíření nabídky řešení pro domácí nebo firemní dobíjení. PRE provozovala ke konci roku 2021 bezmála 300 veřejných dobíjecích stanic, dnes jich je téměř o stovku více.

Zásadní digitální revoluce se odehrává v segmentu městské infrastruktury. Pražská energetika chce posílit rozvojové investice do chytrých řešení smart grids. Nové technologie umožní efektivní využití energetických sítí v rámci městské infrastruktury, jejich propojení se sítí veřejného dobíjení, s datovými sítěmi a se smart prvky městské infrastruktury. Digitalizace a maximální využití všech synergií při budování a provozovaní sítí umožní optimalizovat provozní náklady. PRE rozvíjí iniciativy v oblasti plánování a výstavby chytrých budov na území Prahy. Jejich cílem je optimální využití pozemků a nemovitostí PRE v kombinaci s instalací moderních technologií z portfolia energetických služeb, aby bylo možné vyhovět rostoucím požadavkům na obytný a pracovní prostor a udržitelnost.

„Rok 2021 nebyl rokem jednoduchým, přesto však byl rokem velmi úspěšným. Vývoj prvních měsíců roku 2022 ukazuje, že výzvy, se kterými se budeme v tomto roce střetávat, budou ještě větší a intenzivnější. PRE je a bude infrastrukturní společností s úzkou vazbou na region hlavního města jako místa pro kvalitní a spokojený život,“ uvedl Pavel Elis, předseda představenstva a generální ředitel PRE.

Hospodářské výsledky Pražské energetiky za rok 2021 dnes na valné hromadě spolu s dalšími dokumenty schválili akcionáři společnosti a zároveň zvolili paní Aurélii Alemany, která již byla dříve kooptovaná do dozorčí rady společnosti, za její řádnou členku. Rozhodli také o výši dividendy, která činí 439,96 korun na akcii. Na dividendách bude akcionářům vyplaceno celkem 1 702 400 tis. Kč.

Doplňující informace

Skupina PRE je stabilní a prosperující uskupení v oblasti energetiky s dlouholetou tradicí na českém trhu. Skupina
PRE je se svými více než 820 tis. odběrnými místy třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice a
prostřednictvím své největší dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., také provozovatelem nejspolehlivější
distribuční sítě v ČR. V rámci své činnosti podporuje využívání moderních technologických řešení a poskytuje
poradenství v oblasti zavádění inovativních technologií a dosahování energetických úspor. Mezi základní aktivity
Skupiny PRE patří prodej, obchodování s elektřinou a plynem po celém území ČR, distribuce elektřiny, její výroba
a doplňkové energetické služby. 
Další informace naleznete na www.pre.cz


TZ -  Akcionáři PRE zhodnotili na valné hromadě další náročný rok (202 kB)