PRE otevřela svoji nejvýkonnější dobíjecí stanici pro elektromobily, současně jde o 300. dobíjecí stanici v síti PREpoint

Praha 14. ledna 2022

Pražská energetika zprovoznila svoji nejvýkonnější a nejrychlejší veřejnou dobíjecí stanici pro elektromobily. Hypercharger Alpitronic je umístěn v Praze 11, nedaleko nájezdu na dálnici D1 Praha – Šeberov, na parkovišti v ulici U Kunratického lesa 1801.

Stanice umožňuje dobíjet výkonem 300 kW, což je několikanásobně více, než nabízejí běžné dobíjecí stanice. Lze ji považovat za jednu z nejvýkonnějších a nejrychlejších dobíjecích stanic v celé České republice. Současně jde o jubilejní 300. veřejnou dobíjecí stanici v síti PREpoint.

Pražská energetika v rámci slavnostního otevření předvedla zástupcům médií ultrarychlé dobíjení jednoho z technologicky nejvyspělejších elektromobilů současnosti, vozu Audi e-tron GT. V rámci vysokého výkonu je možné za 5 minut dobíjení zvýšit dojezd tohoto vozidla o dalších 100 kilometrů v kombinovaném provozu. Stanice samozřejmě umožňuje i dobíjení jiných typů vozidel nižším výkonem.

Zelená energie a dobíjení přes čip

Do všech dobíječek v síti PREpoint je dodávána stoprocentně zelená energie pocházející z obnovitelných zdrojů, zejména z fotovoltaických, vodních a větrných elektráren. Platba za dobití elektromobilu je možná čipem, případně přes QR kód a platební bránu.

„Elektromobilita má důležité místo v moderní dopravě a její význam bude do budoucna stále narůstat, a to obzvláště ve městech. Zvyšují se dojezdy nových elektrovozidel i kapacita baterií, proto je potřeba navyšovat také výkon dobíjecích stanic. Z pohledu řidičů je podstatná možnost pohodlně dobít vozidlo kdekoli na cestách, proto jsme v poslední době uzavřeli roamingové dohody s našimi partnery, díky kterým mohou majitelé elektromobilů dobíjet své vozy kdekoli v ČR.
Pražská energetika jde ještě o krok dál a pro své zákazníky nově přichystala možnost dobíjení prostřednictvím čipu od PRE nejen na území České republiky, ale rovněž v rámci roamingu u našich zahraničních partnerů, zatím v Rakousku a v Německu,“ říká Pavel Elis, předseda představenstva a generální ředitel PRE.

Pro uživatelsky příjemnou obsluhu dobíjecích stanic vytvořila Pražská energetika zcela unikátní mobilní aplikaci PREcharge, jejíž velkou výhodou je možnost vyhledávání dobíjecích stanic PREpoint na aktualizované mapě s detailními informacemi o každé stanici včetně jejího výkonu a aktuální dostupnosti. Přehled dostupných dobíjecích stanic je také nedílnou součástí palubních navigačních systémů v elektromobilech.

Podpora z Evropy

Jubilejní 300. dobíjecí stanice v síti PREpoint byla vystavěna za pomoci CEF – Nástroje pro propojení Evropy – doprava, který byl zřízen k financování výstavby a modernizace transevropské dopravní sítě (TEN-T). Roli takzvaného národního kontaktního místa pro dopravní část CEF plní Ministerstvo dopravy. PRE dále spolupracuje při výstavbě dobíjecích stanic s Ministerstvem průmyslu a obchodu, s Magistrátem hlavního města Prahy, s provozovateli čerpacích stanic, s obchodními řetězci a dalšími.

„Hlavní město Praha podporuje rozvoj čisté mobility na svém území a čistou mobilitu nelze rozvíjet bez dostatečně robustní a spolehlivé dobíjecí infrastruktury. Rada hl. m. Prahy v loňském roce také schválila Generel rozvoje dobíjecí infrastruktury v hlavním městě Praze do roku 2030. Jako akcionář PRE vítáme investice do dobíjecích stanic v rámci projektu Metropolitní sítě, kdy se jedná především o síť rezidenčního dobíjení. Zároveň také chápeme nutnost budování sítě vysoce výkonných rychlodobíjecích stanic, bez kterých se také na území hlavního města neobejdeme,“ dodal radní hl. m. Prahy pro oblast majetku a předseda dozorčí rady PRE Jan Chabr.

K významným partnerům patří například OMV, ČEPRO, Benzina a síť obchodů Penny Market. Pro rozvoj elektromobility je rovněž důležitá spolupráce s výrobci automobilů, zejména se Škodou Auto a také s ostatními značkami z koncernu Volkswagen.

V ČR jezdí 10 000 elektromobilů, k dispozici mají 1 500 veřejných dobíjecích bodů

Podle posledních dat z Centra dopravního výzkumu (CDV) je v České republice provozováno 10 tisíc osobních vozidel s čistě elektrickým pohonem, z čehož téměř 40 % je registrováno právě v Praze. K dispozici mají jejich řidiči v celé ČR celkem 1 525 veřejných dobíjecích bodů na 799 dobíjecích stanicích (pozn.: stav k 30. 9. 2021).

Dle statistiky CDV z toho připadá na hlavní město 185 dobíjecích stanic s celkem 350 dobíjecími body. Největším provozovatelem dobíječek je v Praze PRE, která na území hlavního města provozuje více než polovinu všech dobíjecích bodů.

Vedle metropolitní sítě dobíjecích stanic provozuje PRE také svoji Páteřní síť po celé ČR a dále se v rámci mezinárodního projektu CEUC (Central European Ultra Charging) podílí i na rozvoji sítě ultrarychlých dobíjecích stanic o výkonu nad 150 kW.

PRE zprovoznila první veřejnou dobíjecí stanici v roce 2011

PRE patří k průkopníkům výstavby dobíjecích stanic v České republice. Svoji první veřejnou dobíjecí stanici zprovoznila na začátku roku 2011 v Praze na Chodově. Dnes čítá síť PREpoint celkem 300 veřejných dobíjecích stanic a do konce roku 2022 má PRE v plánu výstavbu dalších 150, a tedy dosažení celkového počtu 450 veřejných dobíjecích stanic v síti PREpoint.

Stále více společností také zařazuje elektromobily do svých firemních flotil. Největší firemní elektromobilní vozový park provozuje v ČR právě Pražská energetika. Její firemní flotila čítá více než 110 elektromobilů.


PRE installs its most powerful charging station for electric vehicles – its 300th station in the PREpoint network

Prague, 14th January 2022

Pražská energetika (PRE) has put in operation its most powerful and fastest public charging station for electric vehicles. The Alpitronic Hypercharger is located in Prague 11 in a parking lot at U Kunratického Lesa 1801, near the exit to the D1 motorway in Prague–Šeberov.

The station provides a charging power of 300 kW, a several times more than conventional charging points. It is one of the most powerful and fastest charging stations in the Czech Republic and also the 300th public charging station in the company’s PREpoint network.

The unveiling, attended by the media, included a demonstration of ultra-fast charging of Audi e-tron GT, one of the most technologically advanced electric cars of the time. Thanks to the high charging power, the combined driving range of the vehicle can be increased by 100 kilometres in just 5 minutes. The station can of course be used to charge other vehicles with a lower charging power as well.

Green energy and charging with a chip

All chargers in the PREpoint network are supplied with 100% green energy from renewable sources, mainly from photovoltaic, hydroelectric and wind power plants. To pay for the charging, you can use a chip or scan a QR code and use a payment gateway.

“Electromobility plays an important role in modern transportation and its importance will continue to increase in the future, especially in urban areas. As the range of new electric vehicles and the capacity of their batteries grow, it becomes necessary to increase the power output of the charging stations as well. The drivers need to be able to recharge their vehicles comfortably anywhere along the way. That is why we have recently concluded roaming agreements with our partners, which will allow the drivers of electric vehicles to charge their cars anywhere in the Czech Republic. PRE has even gone one step further, providing its customers with the possibility to use the PRE chips for payments not only in the Czech Republic, but also at our partners’ charging stations abroad – so far in Germany and in Austria,” says Pavel Elis, PRE’s CEO and Chairman of the Board of Directors.

“With this project, the EU supports with enthusiasm a strong initiative which makes a very concrete contribution to the Green Deal for Europe. With the objective of decarbonising the road Transport sector, the European Commission aims to establish a comprehensive and dense network of ultra-fast charging infrastructurealong the TEN-T. Central European Ultra Charging Action, deploying ultra-fast charging stations in Central Europe, providing linked coverage for long-distance and cross-border travels on the core network, as well as cross-border connection to main urban nodes, is an important step towards sustainable mobility, at the heart of the lives of European citizens.” said Andreas Boschen, Head of “Sustainable networks and investments” Department at the European Executive Agency for Climate, Infrastructure and the Environment (CINEA)”.

To increase the user-friendliness of its charging stations, PRE has developed a unique mobile application called PREcharge. You can use it to search for PREpoint charging stations on an up-to-date map providing detailed information about each station, including its power output and current availability. An overview of available charging stations is also an integral part of on-board navigation systems of electric vehicles.

EU subsidies

The 300th charging station in the PREpoint network was built with financial support from the Connecting Europe Facility (CEF) for Transport, which was set up to finance the construction and modernisation of the Trans-European Transport Network (TEN-T). The Czech Ministry of Transport acts as the so-called national contact point in this funding instrument. PRE also cooperates with the Czech Ministry of Industry and Trade, the Prague City Hall, petrol station operators, retail chains and other partners to build new charging stations.

“The City Hall supports the development of clean mobility in Prague and clean mobility cannot be developed without a sufficiently robust and reliable charging infrastructure. Last year the Prague City Council approved the Roadmap for the Development of Charging Infrastructure in the Capital City of Prague until 2030. As a shareholder of PRE, we are happy to see investments in charging stations made as part of the Metropolitan Network project, which aims primarily at residential charging infrastructure. At the same time, we fully understand the necessity to build a network of high-power fast charging stations, which are also indispensable in Prague,” adds Jan Chabr, City Councillor responsible for the management of municipal property and Chairman of PRE’s Supervisory Board.

Important partners include OMV, ČEPRO, Benzina and the Penny Market retail chain. Cooperation with car manufacturers, especially with Škoda Auto and other brands from the Volkswagen Group, is also essential for the development of electromobility.

10,000 electric cars in the Czech Republic can be charged at 1,500 public charging points

According to the latest data from the Transport Research Centre (CDV), 10,000 purely electric passenger vehicles are operated in the Czech Republic, of which almost 40% are registered in Prague. As of 30th September 2021, a total of 1,525 public charging points at 799 charging stations are available across the country.

Based on the CDV statistics, Prague has 185 charging stations with a total of 350 charging points. PRE is the largest operator of charging points in the city, providing more than half of all charging points in the capital.

In addition to its metropolitan network of charging stations, PRE also operates its “Core Network”, which includes charging points across the Czech Republic, and also participates in the Central European Ultra Charging (CEUC) project aimed at developing a network of ultra-fast charging stations with a power output of more than 150 kW.

PRE’s first public charging station put in operation in 2011

PRE is one of the pioneers in the construction of charging stations in the Czech Republic. Its first public charging station was put in operation at the beginning of 2011 in Prague–Chodov. Today, the PREpoint network includes a total of 300 public charging stations and the company plans to install another 150 stations by the end of 2022, reaching a total of 450.

More and more companies are incorporating electric vehicles into their corporate fleets. With its 110 e-cars, PRE operates the largest corporate fleet of electric vehicles in the country.


TZ - PRE otevřela svoji nejvýkonnější dobíjecí stanici pro elektromobily, současně jde o 300. dobíjecí stanici v síti PREpoint (403kB)

PRE installs its most powerful charging station for electric vehicles – its 300th station in the PREpoint network  (407kB)