Valná hromada PRE potvrdila dobré hospodaření společnosti v roce 2016

Praha 21. 6. 2017

Česká ekonomika v roce 2016 nadále dynamicky rostla. Reálný růst HDP výrazně přesáhl hodnotu 2 %, a to při velmi nízké hodnotě inflace. Na mírném růstu cenové hladiny se podílely i relativně nízké ceny energetických komodit. Pozitivní vývoj ekonomiky se do jisté míry odrazil také ve stoupající poptávce po energiích. Spotřeba elektřiny v České republice dosáhla hodnoty 60,9 TWh, což oproti roku 2015 představovalo nárůst o 2,7 %.

Z tohoto pozitivního vývoje profitovala i Pražská energetika, a. s.,(dále jen PRE), a to i navzdory pokračujícímu konkurenčnímu tlaku ve všech prodejních segmentech, složitým rámcovým podmínkám a volatilním cenám elektřiny. Nárůst spotřeby elektřiny související s oživením ekonomiky byl však regionálně velmi odlišný. V případě hlavního města byl tento růst významně slabší než v ostatních regionech, na distribučním území PREdi se objem distribuované elektřiny meziročně zvýšil o 1,7 % na hodnotu 6 241 GWh.

V roce 2016 dosáhla Skupina PRE historicky nejlepšího hospodářského výsledku. Konsolidovaný zisk (EBITDA) dosáhl hodnoty 4 589 mil. Kč, zisk z běžné činnosti činil po zdanění 2 752 mil. Kč. Výsledek tak na úrovni EBITDA překonal výsledek roku 2015 o 6,8 % a na úrovni zisku z běžné činnosti po zdanění o 9,1 %.

Těchto výsledků bylo dosaženo především díky nárůstu v obou hlavních segmentech podnikání. V oblasti prodeje meziročně narostly dodávky elektřiny o 76 GWh    (+1,3 %) a dodávky plynu o 95 GWh (+60,1 %), objem distribuce elektřiny na území hlavního města Prahy a Roztok se zvýšil o 102 GWh (+1,7 %).

Na výsledky měla vliv také březnová akvizice společnosti Kormak, která zajišťuje inženýrské, projekční a stavební práce v distribučních sítích, a společnosti Kormak nemovitosti, která spravuje nemovitý majetek. Jejich začlenění do Skupiny PRE se odrazilo v růstu konsolidovaných provozních a osobních nákladů, toto navýšení je však zároveň kompenzováno aktivací těchto nákladů do hodnoty aktiv distribuční sítě; celkový dopad na EBITDA je tedy kladný.

Provozní náklady byly i nadále pod pečlivou kontrolou. K jejich nárůstu přispěl kromě výše uvedené akvizice také vyšší počet oprav některých částí kabelových tunelů. Programy na zvýšení efektivity, které byly důsledně implementovány v minulých letech, vytváří předpoklad pro dlouhodobou stabilitu nákladů.

V oblasti osobních nákladů vedlo k nárůstu kromě akvizice společností Kormak a Kormak nemovitosti také navýšení průměrného výdělku v souladu s kolektivní smlouvou o 2,8 %.

PRE vygenerovala v roce 2016 vysoké konsolidované provozní cash flow v hodnotě 4 541 mil. Kč, což znamená meziroční zvýšení o 33 %. Díky tomu bylo možné kromě obvyklých investičních výdajů (1,7 mld. Kč) a finančních výdajů (dividendy ve výši 1,7 mld. Kč) splatit i cca 1 mld. Kč krátkodobých bankovních úvěrů, což se odrazilo ve vyšší hodnotě čistého peněžního toku z finanční činnosti ve výši 2,8 mld. Kč

Pražská energetika, a. s. – úspěšná obchodní činnost
Strategií PRE je zachovat si i v silně liberalizovaném tržním prostředí svůj podíl na dodávkách elektřiny v ČR. Individuální hospodářský výsledek po zdanění za rok 2016 dosáhl hodnoty 2 203 mil. Kč, hrubý zisk z prodeje elektřiny a plynu činil 1 702 mil. Kč, tedy o 201 mil. Kč více než v roce 2015. Významně narostla dodávka mimo území Prahy, která se meziročně zvýšila o 3,3 %. Celkový objem dodávek plynu se podařilo v průběhu roku zvýšit na 253 GWh, tedy o 60,1 %.

V roce 2016 bylo na trh uvedeno několik nových produktů, mezi nimi i produkt PREekoproud založený na dodávce elektřiny výhradně z obnovitelných zdrojů, která je certifikována společností TÜV NORD CZECH, s. r. o. V roce 2016 byl dále rozšířen okruh možností obsluhy dostupných na internetovém portálu Moje PRE, kde zákazníci mohou pohodlně vyřídit veškeré záležitosti související s dodávkou elektřiny a plynu. Službu Moje PRE již aktivně využívá více než třetina zákazníků PRE. V roce 2016 poprvé od roku 2012 opět vzrostl počet změn dodavatele. Příčinou byla mimo jiné iniciativa časopisu dTest, který s příslibem nižších cen elektřiny a plynu motivoval ke změně dodavatele téměř 20 tisíc zákazníků. Na tuto situaci zareagovala PRE individuálními nabídkami, které dnes tvoří více než 60% podíl v celkovém zákaznickém portfoliu.

Při zajišťování elektřiny byla v roce 2016 zachována diverzifikovaná struktura dodavatelů. Vzhledem k dostatečné likvidnosti energetického trhu není nákup elektřiny zajišťován prostřednictvím dlouhodobých smluv. V souladu s trendem minulých let postupně získává na významu dodávka elektřiny od lokálních výrobců energie z obnovitelných zdrojů, a to zejména z bioplynových stanic a vodních elektráren.

PREdistribuce, a. s. – nejspolehlivější distributor v ČR
Hospodářský výsledek PREdi na úrovni EBITDA dosáhl hodnoty 2 853 mil. Kč, čímž překročil výsledek roku 2015 o 1,2 %. Objem elektřiny distribuované v síti PREdi za rok 2016 činil 6 241 GWh, což představuje meziroční nárůst o 1,7 %. Na provozní náklady společnosti PREdi bylo vynaloženo 1 473 mil. Kč, což je ve srovnání s rokem 2015 o 86 mil. Kč více. Tento meziroční nárůst souvisel zejména s vyšší potřebou oprav kabelových tunelů, která byla zjištěna v průběhu roku.

I nadále pokračoval rozvoj sítě, aby bylo možné zajistit připojení nových odběrných míst v komerčních i administrativních prostorách, bytových jednotkách i dalších významných stavbách na území hlavního města. K distribuční soustavě PREdi bylo na konci roku 2016 připojeno více než 785 tis. odběrných míst, což představuje meziroční nárůst o 1 %. Maximálního celkového zatížení sítě bylo dosaženo v prosinci a jeho hodnota činila 1 172 MW. Vzhledem k vývoji žádostí o připojení a značnému oživení trhu s developerskými projekty lze předpokládat další růst špičkového zatížení.

Společnost PREdi v roce 2016 investovala do distribuční soustavy 1 584 mil. Kč, což představuje meziroční navýšení o 6 %. Společnost se výrazně angažuje v oblasti digitalizace provozu sítě a vytváření inteligentní infrastruktury, která do budoucna usnadní její spolehlivé řízení, umožní integraci rozšiřující se decentrální výroby a zároveň splní požadavky zákazníků na komfort a možnosti využití inovativních produktů. V roce 2016 byla přijata nová strategie rozvoje a obnovy distribuční soustavy, která klade důraz zejména na rozvoj tzv. chytrých distribučních stanic, které lze dálkově monitorovat a ovládat. Strategickým cílem je dosáhnout třetinového zastoupení těchto distribučních stanic v síti do roku 2030.

Velká pozornost je nadále věnována také problematice měření s ohledem na případný vývoj legislativy směrem k inteligentním elektroměrům. Významnou součástí distribuční soustavy se nově stává telekomunikační infrastruktura, která zajišťuje přenos informací a povelů mezi dispečerským systémem a jednotlivými prvky v distribuční síti. Objem prostředků investovaných do rozvodné sítě se odráží ve vysoké spolehlivosti a kvalitě dodávek elektřiny v Praze. Distribuční síť v roce 2016 stejně jako v předchozích letech fungovala na velmi vysoké kvalitativní úrovni a byla jednoznačně nejspolehlivější v České republice.

PREměření, a. s. – rozvoj energetických služeb
Hospodářský výsledek společnosti PREměření na úrovni EBITDA za rok 2016 činil 330 mil. Kč a meziročně se tak zlepšil o 1,5 %. Meziročně se podařilo navýšit výnosy z výroby elektřiny o 2,8 %, společnost během celého roku vyrobila více než 24 GWh „zelené“ elektřiny. Výnosy z prodeje energetických služeb narostly o 6,7 %. V roce 2016 byl realizován projekt úpravy a standardizace nabídkového portfolia energetických služeb, což umožnilo podstatné zvýšení počtu zpracovaných nabídek. Tím byl vytvořen prostor pro další rozvoj v této oblasti v následujících letech. Největší objem nabídek byl zpracován na výstavbu a servis malých fotovoltaických elektráren. Rozvoj tohoto produktu povzbudila nová legislativa, která pro provoz malých elektráren s výkonem do 10 kW pro vlastní spotřebu nevyžaduje licenci od ERÚ. Energetické služby a výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se tak stávají dalším zdrojem příjmů a doplňují tradiční segmenty činnosti Skupiny PRE.

Významné aktivity rozvíjí PREm také v oblasti projektů smart city, tedy inteligentní městské infrastruktury. Koncem roku 2016 byly uvedeny do provozu první „chytré“ lampy veřejného osvětlení. Tyto úsporné lampy vybavené LED svítidlem byly vyvinuty ve společnosti EnBW a představují multifunkční zařízení, která nabízí veřejně přístupné bezdrátové připojení k internetu, fungují jako nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola, jsou vybaveny bezpečnostním tlačítkem pro přivolání pomoci a senzory, které měří hluk, teplotu, tlak a vlhkost vzduchu a stav ovzduší. V budoucnu se tak mohou stát významným prvkem městské infrastruktury.

PREm poskytuje sesterské společnosti PREdi služby související s nákupem, montáží a cejchováním elektroměrů a zajišťuje odečtovou službu. Tu společnost poskytuje také dlouholetým partnerům, kterými jsou Pražská plynárenská Distribuce, a. s., Pražská teplárenská a. s. a nově také Veolia Energie Praha, a. s.

eYello CZ, k. s. – v desítce nejrychleji rostoucích dodavatelů energií v ČR
Dceřiná společnost eYello prodává na celém území České republiky pod značkou Yello Energy elektřinu a plyn domácnostem a malým podnikatelům. Společnosti se podařilo meziročně několikanásobně zvýšit objem tržeb z prodeje elektřiny a plynu a v roce 2016 patřila mezi 10 nejrychleji rostoucích dodavatelů energie v ČR. Ke konci roku dodávala energie celkem do 23 513 odběrných míst, přičemž zhruba 70 % z tohoto množství představuje dodávka elektřiny a 30 % dodávka plynu. U dalších 8 242 smluv probíhal ke konci roku proces převodu dodávky k Yello Energy, který je s ohledem na smluvní podmínky jednotlivých dodavatelů časově náročný. Značka Yello Energy svými výsledky kompenzuje, a v případě roku 2016 dokonce překonává přirozené ztráty zákazníků PRE na domácím trhu v Praze.

Společnost nabízí výhodné, jednoduché a transparentní produkty spolu s pružnou komunikací bez zákaznických center. Moderní a jasně strukturované produkty cílí na aktivní zákazníky, kteří hledají nové možnosti. V oblasti prodejních kanálů společnost využívá výraznou měrou srovnávací internetové portály, které zákazníkům nabízí transparentní přehled nabídek dostupných na trhu.

KORMAK Praha a. s. – předpoklad rozvoje síťové infrastruktury v Praze
Akvizice společnosti Kormak, která poskytuje služby v oblasti navrhování, projektování, veřejnoprávního projednávání, výstavby a montáže sítí nízkého a vysokého napětí, se uskutečnila v březnu 2016. Vzhledem k tomu, že v oboru její činnosti panuje na trhu nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, představuje začlenění společnosti Kormak do Skupiny PRE dlouhodobou záruku dostupnosti kapacit potřebných pro rozvoj distribučních sítí. Insourcing těchto služeb tak bude značným přínosem při realizaci záměrů nezbytných pro rozvoj síťové infrastruktury na území hlavního města.

Za zkrácené účetní období od dubna do konce roku 2016 dosáhl Kormak při obratu 174 mil. Kč hospodářského výsledku na úrovni EBITDA 34 mil. Kč. Tržby za uvedené období činily 164 mil. Kč.

Akcionáři neschválili výplatu dividend
Na jednání valné hromady neschválili akcionáři návrh představenstva společnosti PRE na výplatu dividend v celkovém objemu více než 1,71 mld. korun, tj. 442,- Kč před zdaněním na jednu akcii. Při rozhodování o rozdělení zisku a výši dividendy se většinový akcionář Pražská energetika Holding, a. s. zdržel hlasování. Neuspěly ani protinávrhy drobných akcionářů, a tak zisk zůstává na účtech společnosti.

Ostatní body programu valné hromady Pražské energetiky, a. s., akcionáři schválili včetně částky na poskytování finančních darů společnosti pro rok 2018 ve výši 10 milionů korun.

Společnost Pražská energetika, a. s.,
je prostřednictvím dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., regionální provozovatel distribuční soustavy, působící na území hlavního města Prahy a města Roztoky. Současně je Pražská energetika, a. s., významný obchodník s elektřinou na velkoobchodním trhu v ČR. S postupným otevíráním trhu s elektřinou pro konečné zákazníky je Skupina PRE jedním z největších dodavatelů elektřiny s působností na celém území České republiky. Prodává ji více než sedmi stům tisícům odběratelů. 
Historie pražské energetiky sahá až do roku 1897, kdy ještě v rámci Elektrických podniků královského hlavního města Prahy byly položeny základy pražské veřejné elektroenergetické sítě. Po mnoha vlastnických a organizačních změnách vznikla k 1. 1. 1994 akciová společnost. Ta se od svého založení postupně přeměnila na zákaznicky orientovanou společnost v oblasti obchodování, prodeje a distribuce elektřiny.


Další informace naleznete na www.pre.cz


Přílohy: